అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Thursday, September 5, 2013

కుమారీ శతకం - 99

కొనగోళ్ళ వ్రేలువెండ్రుక
లను జాఱెడునీళ్ళు కుండ లన్ ముంతల వా
డిన వెన్న మిగులునీళ్ళును
జన దండ్రు దరిద్ర మొందు జగతి గుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!కొనగోళ్ళనుండి జాలువారిన నీరును,వెంట్రుక చివరలనుండి జారిపడేనీరును,కుండలలోను,ముంతలలోను,ఉపయోగింపగా మిగిలిన నీరును పనికిరావని పెద్దలు చెప్పుదురు.వాని వలన మన అదృష్టము చేజారును.శని పడుతుంది. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...