అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !
Showing posts with label ఇ-పుస్తకాలు(తెలుగు). Show all posts
Showing posts with label ఇ-పుస్తకాలు(తెలుగు). Show all posts

Wednesday, July 1, 2015

10th class Telugu Lesson Plan

పదవ తరగతి తెలుగు ప్రథమ భాష పాఠ్యాంశ పిరియడ్ ప్లాన్


 ‍6th telugu lesson plan         7th telugu lesson plan          8th telugu lesson plan

7th class Telugu Lesson Plan

ఎడవ తరగతి తెలుగు ప్రథమ భాష పాఠ్యాంశ  పిరియడ్ ప్లాన్


 ‍6th telugu lesson plan         7th telugu lesson plan          8th telugu lesson plan

Sunday, May 18, 2014

SSC (10th Class) New Text Books 2014-Subject Wise-Chapter Wise

SSC (10th Class) New Text Books 2014-Subject Wise-Chapter Wise
 
SSC (10th Class) New Text Books 2014-Subject Wise-Chapter Wise. Govt has changed the old SSC Text Books (10th Class) and released the New Text Books based on CCE. Even though the New Text books will be supplied to Schools before reopening of Schools i.e., June 12th, Most of the Teachers are requesting to provide these Text Book copies to prepare their present 9th Class Students on this new syllabus before beginning of the academic year. Why not, because this is the Competition Era. Hence the available text books are made available subject wise and Topic wise for easy download. Remaining Text Books will be made available in the due course. Please Note that these materials should not be reprinted or republished as they are copyrighted by Govt of AP. These are for information purpose only.
SSC New Text Books 2014

Subject Topic/Description Telugu Medium English Medium
Mathematics
Mathematics
Real Numbers Click Here Click Here
Sets Click Here Click Here
Polynomials Click Here Click Here
Pair of Linear Equations in Two Variables Click Here Click Here
Quadratic Equations Click Here Click Here
Progressions Click Here Click Here
Coordinate Geometry Click Here Click Here
Similar Triangles Click Here Click Here
Tangents and Secants to a Circle Click Here soon
Mensuration Click Here soon
Trigonometry Click Here soon
Some Applications of Trigonometry Click Here soon
Probability Click Here soon
Statistics Click Here soon
Mathematical Modelling (Appendix) Click Here soon
Complete Mathematics Book Click Here Click Here Click Here
Physical Science
Physics
Reflection of light on different surfaces Click Here Click Here
Refraction at Plane Surface Click Here Click Here
Refraction at Curved Surface Click Here Click Here
Human eye and Colourful world Click Here Click Here
Electricity Click Here Click Here
Electromagnetism Click Here Click Here
Heat Click Here Click Here
Chemistry
Chemistry
Chemical Reactions and Equations Click Here Click Here
Structue of Atom Click Here Click Here
Metallurgy soon Click Here
Acid Bases Click Here soon
Telugu 1st Language (F/L)
Telugu 1st Chapter "Vennela" Click Here  
2nd Chapter "Dhanyudu" Click Here  
3rd Chapter "Maatru Bhaavana" Click Here  
4th Chapter "Jaanapaduni Jaabu" Click Here  
5th Chapter "Sataka Madhurima Click Here  
Full Lessons ---- Click Here  
Biology
Biology 1st Unit Nutrition Click Here Click Here
2nd Unit Respiration-Energy releasing System Click Here Click Here
3rd Unit Transportation- Circulatory System Click Here Click Here
4th Unit soon..  
Remaining topics soon...    
Complete Biology Lessons Click Here Click Here
Social Studies
Social Studies 2nd Unit Ideas on Development Soon-- Click Here
Production and Employment Soon-- Click Here
Climate of Indian Soon-- Click Here
The World between Wars 1900-1950 Part-1 (History) Soon-- Click Here
The World between Wars 1900-1950 Part-2 (History)   Click Here
Complete Social Studies Book.....   Click Here
English
English Unit-1 Personality Development (3 Lessons)   Click Here
Unit-2 Wit and Humor (3 Lessons)   Click Here
Unit-3 Human Relations (3 Lessons)   Click Here
Remaining soon...    
Remaining Subjects will be available shortly...... stay visited

Friday, October 25, 2013

జీవన సురభి అక్టోబరు సంచిక

తెలుగులో ఒక చక్కటి భక్తి - ఆధ్యాత్మిక - సాంస్కృతిక పత్రిక: జీవన సురభి.
డిజిటల్ ఎడిషన్లు ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి.
http://issuu.com/mediahub/docs/jeevanasurabhioct13

భారతదేశంలో ఉన్నవారు చందా కట్టడం ద్వారా ప్రింటు పత్రికని పొందవచ్చు. వివరాలకి Mani Bhushan గారిని సంప్రదించండి.
Friday, April 5, 2013

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి
Encyclopedia - Telugu Culture


తెలుగు వారి చరిత్ర, సంస్కృతి,భాష, సాహిత్యాలను గూర్చి వివరించే విజ్ఞాన సర్వస్వము ఇది.
దీన్ని మీరు దిగుమతి చేసుకోవాలి అంటే......

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి
పై నొక్కండి.
DROPBOX లో పుస్తకాలు పెట్టడం వల్ల సులువుగా అన్ని యంత్రాల్లో దిగుమతి చేసుకోవచ్చని అందులో పెడుతున్నాము.
మీకు  DROPBOX లేకుంటే మేము ఇచ్చే లింక్ ద్వారా దిగుమతి చేసుకుని, Instal చేసుకొండి. దానివల్ల మాకు కొంత స్థలం పెరుగుతుంది. మరిన్ని పుస్తకాలు పెట్టడానికి అవకాశం కలుగుతుంది.

Drop box Download ...........       http://db.tt/efW3G2hY

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...