అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Friday, September 6, 2013

కుమారీ శతకం -100

దరఁ బక్కికులుఁడు వేంకట
నరసింహకవీంద్రు డిట్టి నడతలు దరపైఁ
దెఱ్వల తెరువు లటంచును
జిరతర సత్కీర్తి వెలయఁ జెప్పె గుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!ఇటువంటి సద్గుణములు భూమియందు ఆడవారికి ధర్మమార్గములనియు,శాశ్వతకీర్తిని సంపాదించి పెట్టుననియు పక్కి వేంకటనరశింహ కవీంద్రుడు చెప్పుచున్నాడు. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...