అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

ఉపాధ్యాయ లింకులు

  teachers vsp usefull links

ఉపాధ్యాయ ఉపయుక్త  లింకులు
   ప్రార్ధన:- 

             శ్లో// గురుర్బహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః/ 
                    గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురవే నమః//

"HEALT CARD ONLINE APPLY CLICK HERE"

click on the links
1. "http://www.apteacher.net"


2. "Employee Pay Details"


3. "the teachers use full links "

 4. "http://apteachers9.blogspot.in/p/10th-class-material.html "  

 5.   www.seri.ap.gov.in/prc/2010FIN_MS154.PDF

6.    "http://andhrateachers.tk/"       
7.   "http://www.teachersdata.com/"     


8.   "http://www.apgli.ap.gov.in/annualreport.aspx"   

9.        "http://www.manabadi.co.in/forteachers/teachersarticleshome.asp"   


10.       "http://apteachersnet.blogspot.in/" 

 
SOFTWARES COLLECTION
PAY BILLS/ DSC 08 TIME SCALE/ INCREMNTS
DSC 08 REGULAR SCALE BILL AND PROCEEDINGS {NEW}
MONTHLY INCREMENT PROCEEDINGS-TEACHERS
MONTHLY INCREMENT PROCEEDINGS OTHER DEPT
SALARY BILL AUTO SAVING JAGADISH
DSC-08-REGULAR SCALE (OLD)-PUTTA
PAY BILL SOFTWARE-.SRINIVAS PET
PAY BILL SOFTWARE for HS-.SRINIVAS PET
PAY BILL SOFTWARE-A.R.TAGORE
TRANSFERS-PROMOTIONS-PREPONEMENT
RELIEVING & JOINING SOFTWARE-B.S.CHARY
LPC SOFTWARE -B.S. Chary
LAST PAY CERTIFICATE(LPC)-Nagaraju
PREPONEMENT SOFTWARE-PUTTA
PROMOTION FIXATION-PRO DATE
PROMOTION FIXATION-INCRM DATE
JOINING ORDER SOFTWARE DSC-08
DA RELATED
DA ARREAR BILL 100 STAFF KSS PRASAD-JULY9TH
DA ARREAR BILL 250 STAFF KSS PRASAD-JULY9TH
DA SOFTWARE-AnjiReddy Gz.HM
DA READY RECKONER-SRINIVAS PET
DA SOFTWARE-GS REDDY
SSC EXAMINATION 2012
SSC CENTRES CHIEF'S RECORD SOFTWARE-T.V.R KUMAR
SSC CENTRES USEFUL SOFTWARE-K.V.NAGARAJU
SSC CENTRES USEFUL PROFORMAS-B.RAVINDER
MDM SOFTWARES:
MDM SOFTWARE - for HS-T.V.R.KUMAR
MDM SOFTWARE-for ALL -APUS-Nlr
NOMINAL ROLL SOFTWARES:
NR SOFTWARE-T.V.R.KUMAR Gz.HM
NR MODEL SOFTWARE-IBK Nellore
STUDENTS PROGRESS/ PROMOTIONS SOFTWARES:
OTHER SOFTWARES:
TUTION FEE REIM SOFTWARE
MED REIMBURSMENT SOFTWARE
EDN-FEES REIM  SOFTWARE
PENSION SOFTWARE
RELIEVING ORDER SOFTWARE
AGE CALCULATOR-AnjiReddy
P.F.  LOAN SOFTWARE
 
APPLICATION FORMS:               
NON DRAWAL CERTIFICATE
SSC REVALUATION AND PHOTOSTAT APPLICATION FORM
NAVODAYA 9th CLASS APPLICATION AND PROSPECTUS
HOUSE RENT RECEIPT FOR INCOME TAX
MARRIAGE LOAN APPLICATION
MOTOR VEHICLE LOAN APPLICATION
GIS CLAIM FORM
PASSPORT NOC FORM
EMPLOYEES WELFARE FUND LOAN FORM
APPLICATION FOR PREPONEMENT
APPLICATION FOR STEP UP OF PAY
ALL TREASURY RELATED FORMS
FAMILY BENEFIT FUND SCHEME FORM
FORM FOR REIMBURSEMENT OF TUTION FEES
SSC RECOUNTING OF MARKS APPLYING FORM
SSC REVERFICATION APPLYING MODEL FORM
MODEL RELIEVING ORDER
MODEL JOINING REPORT

APPRENTICE TEACHERS
EMPLOYEE ID PROPOSAL FORM
SERVICE REGULARISATION FORM
C.P.S RELATED FORMS
ZPPF/GPF RELATED INFO:
ZPPF-NUMBER ALLOTMENT APPLICATION
ZPPF-LOAN RECOVERABLE APPLICATION 
ZPPF-LOAN NON RECOVERABLE APPLICATION 
ZPPF-CLOSER APPLICATION 
GPF-PART FINAL WITHDRAWAL FORM 
ZPPF MISSING CREDITS PROFORMA
GPF-ANNUAL ACCOUNT STATEMENT
ZPPF-GPF COMPLETE INFORMATION GUIDE 
HOME
VISAKHA INFO
APGLI
GIS
ZPPF
C.P.S
INCOME TAX
SOFTWARES
ALL GOs
PROCEEDINGS
IMP RULES
USEFUL SITES
MEDICAL REIMBURSEMENT
KIDS ZONE
SCHOOLS ZONE
PENSIONERS INFO


Click here to GET YOUR ZPPF DETAILS OF VSP Dt

GPF ACCOUNTS INFORMATION OF AG & GP
Accountant General Andhra Pradesh-AGGPF Slips,Pensions & Enquiries

FOR PENSION AND GPF ENQUIRIES IVRS PHONE NO:040-23231212
(15 LINES)

  • For update your Mobile No. & Download AG GPF Slip Click Here

FORMS RELATED TO GPF/ZPPF

ZPPF LOAN FORM

GPF PART FINAL FORM

ZPPF LOAN RECOVERABLE APPLICATION FORM

ZPPF NUMBER ALLOTTMENT APPLICATION

ZPGPF MISSING CREDITS PROFORMA

ZPPF CLOSER APPLICATION

        The following information can be accessed by the GPF subscribers:
  • GPF information by all the State Government employees except class-IV employees (whose accounts are not being maintained by AG)
  • Balance at credit as on date
  • Current year’s Debits
  • Missing Credits and Sanctions received without corresponding Debits
  • Status of Final Withdrawal case i.e., (Received / under process/ Authorized and dispatched/ Pending for want of information from the department/ Case returned without finalization)
  • For update your Mobile No. & Download your AG GPF Slip Click Here
  • Accountant General Andhra Pradesh Main Website Click Here
COMPLETE INFORMATION ON GPF

2 comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...