అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !
Showing posts with label s.s.c. Show all posts
Showing posts with label s.s.c. Show all posts

Tuesday, February 18, 2014

X CLASS NEW TEXT BOOKS AND SYLLABUS 2014-15

TELUGU SL TEXT BOOK FOR CLASS X - 2014-2015

  TELUGU (SecondLanguage) - Download


SubjectDownload Link
TELUGU (SL)Download
TELUGU (FL) 
Download
HINDI(SL) Initial PagesDownload
ENGLISH Download
MATHS T/MDownload
MATHS E/MDownload
BIOLOGY(E/M)Download
PHYSICS(E/M) Download
CHEMISTRY(E/M) Download
SOCIAL (E/M)Download

 

 

 

Monday, February 17, 2014

X CLASS NEW TEXT BOOKS AND SYLLABUS 2014-15

TELUGU FL TEXT BOOK FOR CLASS X - 2014-2015

TELUGU (FL) ------  Download
SubjectDownload Link
TELUGU (SL)Download
TELUGU (FL) 
Download
HINDI(SL) Initial PagesDownload
ENGLISH Download
MATHS T/MDownload
MATHS E/MDownload
BIOLOGY(E/M)Download
PHYSICS(E/M) Download
CHEMISTRY(E/M) Download
SOCIAL (E/M)Download

Wednesday, January 30, 2013

s.s.c. telugu part - A model paper

extra matiral for 10th class students in all subjects  

"http://apteachers9.blogspot.in/p/10th-class-material.html " 

"http://www.teachersdata.com/search/label/10th%20Class%20Material "

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...