అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !
Showing posts with label Video classes. Show all posts
Showing posts with label Video classes. Show all posts

Saturday, November 14, 2015

x class TELUGU Video Classes

Select Class :  x class
 Select Subject : TELUGU

001 SE-10TH-TEL-NENERIGINA BOORGULA-P1.flv    Click Here
001 SE-10TH-TEL-NENERIGINA BOORGULA-P2.flv    Click Here
010 SE-10TH-TEL-NAGARAGEETAM-P1.flv    Click Here
010 SE-10TH-TEL-NAGARAGEETAM-P2.flv    Click Here
011 SE-10TH-TEL-YAKSHUDI APPU-P1.flv    Click Here
011 SE-10TH-TEL-YAKSHUDI APPU-P2.flv    Click Here
012 SE-10TH-TEL-CHANDASSU ALAMKARAM-P1.flv    Click Here
012 SE-10TH-TEL-CHANDASSU ALAMKARAM-P2.flv    Click Here
016 SE-10TH-TEL--BASAVESWARA PARINAYAM 1-P1.flv    Click Here
016 SE-10TH-TEL--BASAVESWARA PARINAYAM 1-P2.flv    Click Here
022 SE-10TH-TEL-BASAVESWARA PARINAYAM 2-P1.flv    Click Here
022 SE-10TH-TEL-BASAVESWARA PARINAYAM 2-P2.flv    Click Here
025 SE-10TH-TEL-MA PRAYATNAM 1-P1.flv    Click Here
025 SE-10TH-TEL-MA PRAYATNAM 1-P2.flv    Click Here
033 SE-10TH-TEL-PADYAM PRATHI PADARADHAM-P1.flv    Click Here
033 SE-10TH-TEL-PADYAM PRATHI PADARADHAM-P2.flv    Click Here
aparichitha padyam-gadyam-Part1.flv-1324.flv    Click Here
aparichitha padyam-gadyam-Part2-1324.flv    Click Here
chaaredu mallelu.flv-1322.flv    Click Here
chandhassu-jati upajati padyaalu-Part1-100.flv    Click Here
chandhassu-jati upajati padyaalu-Part2-100.flv    Click Here
telugu, 10th class, gorantha deepalu kadha.flv    Click Here
Telugu, 10th class, Maanikyaveena.flv    Click Here
telugu- ampakalu-10thclass1315.flv    Click Here
telugu- geethanjali-10thclass-1314.flv    Click Here
telugu- samasamulu-10thclass-309.flv    Click Here
telugu- thamasi-2-10thclass-1313.flv    Click Here
TELUGU- VRUTTA PADYALU 10th CLASS-42.flv    Click Here
telugu-barister parvathisham patralu,swabavalu-10thclass -1327.flv    Click Here
Telugu-savarnadheerga,gunasandhi-10thclasss -180.flv    Click Here

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...