అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Monday, September 2, 2013

కుమారీ శతకం - 96

ఇద్దఱు గూడుక యొక చో
నొద్దిక మాటాడుచుండ నొదిగి యొదిగి యా
యొద్దకు జనగూడదు తన
పెద్దతనంబెల్ల నణఁగ బెట్టు గుమారీ! 

  భావం:-
ఓ కుమారీ!ఇద్దరు మాట్లాడుకొనునపుడు మద్యలో దూరి కల్పించుకొనరాదు.అట్టి స్థలమునకు బోగూడదు.వెళ్ళినచో తన గొప్పదనమెల్ల జెడిపోవును. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...