అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Tuesday, September 3, 2013

కుమారీ శతకం - 97

తుడుపుదుమారమ్మును జెరు
గుడుధూళియు మేషరజముఁ గూడ దెపుడె మైఁ
బడ నెఱిఁగి తిరుగ నేర్చిన
బడఁతుల మర్యాద లెఱిఁగి బ్రతుకు కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ! తుడిచిన దుమ్ము,చేటదుమ్ము,మేకల దుమ్ము శరీరముపై పడరాదు.అట్లు పడినచో అది అనర్థహేతువు.ఆడువారు ఈ పద్దతులనెఱిఁగి నడుచుకోవలెను.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...