అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Sunday, September 1, 2013

కుమారీ శతకం - 95

నేలన్ వ్రాలిన పత్రము
లోలిం జోసించి,మడచు చుండిన యవియున్
బోలఁగ సున్నపుటాకులు
దూలించు దరిద్రదశల దోఁచ గుమారీ! 

  భావం:-
ఓ చినదానా!నేలపై పడిన ఆకుల నేరుకొని ,మూడు నాలుగు ఆకులను క్రమముగ జోడించి మడతబెట్టి,సున్నము నుంచి తినునట్టి ఆకులను ,దరిద్రమనుభవించు విదమున కదులును. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...