అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Friday, August 30, 2013

కుమారీ శతకం - 93

మఱవవలె గీసు నెన్నడు
మఱవంగారాదు మేలు మర్యాదలలో
దిరుగవలె సర్వజనములు
దరిఁ బ్రేమ మెలంగవలయు దరిణి కుమారీ! 

 భావం:-
ఓ సుకుమారీ!మేలునూ(మంచిని)మఱువరాదు.కీడు(చెడుని) విడవవలెను.ఆడవారందరితో మర్యాదగా నడుచుకొనవలెను.వారందరి పట్ల ప్రేమపూర్వకముగానుండవలయును. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...