అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Thursday, August 29, 2013

కుమారీ శతకం - 92

మును నాథుడు దరలినిచో
వెనువెంటనె పోయి యెల్ల వేల్పులు పొగడం
గని యెందు నిందు నందును
ఘనకీర్తుల బొందుచుండు గాదె కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!ఒక వేళ తన మగడే ముందు మరణించినచో,దేవతలెల్లరు పొగడగా వెంటనే బోయి అతనిని కలుసుకొనును.ఇది పతివ్రతా లక్షణము,ఇటువంటి ఆడుది (పతివ్రత)భూలోకములోనూ,స్వర్గలోకములోనూ కీర్తిని బొందును.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...