అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Saturday, August 31, 2013

కుమారీ శతకం - 94

ఆకు లొకిన్నియు జేకొని
పోఁక నమలి సున్న మడుగఁ బోయిన గని యీ
లోకులు నవ్వుదురు సుమీ!
కైకొనవలె మంచినడత ఘనత గుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!ఆడువారు సద్గుణములనలవర్చుకొనవలెను.మంచి పద్దతులను,నడవడికలను అలవర్చుకొనాలి.ఆకు ,వక్క నములుతూ సున్నమడుగుట అజ్ఞానము.అట్టి వారిని జూచి జనులు నవ్వుదురు.(ఆకులను సున్నం రాసుకొని వక్కలను జోసించి నములుట మంచి పద్దతి)కావున స్త్రీలు మంచి పద్దతులను అవలంబించవలెను. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...