అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Wednesday, August 28, 2013

కుమారీ శతకం - 91

పెనిమిటికన్న బతివ్రత
మునుపే మృతి బొందెనేని బురుషాగమనం
బునకెదురుచూచు వచ్చిన
గనుగొని యనురాగ మేనయ గలయు కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ చినదానా!పతివ్రతయైన స్త్రీ,పుణ్యస్త్రీగా మరణించును.అనగా భర్తకంటే తానే ముందు మరణించి,ఆ తరువాత తన భర్తరాకకై స్వర్గలోకమున వేచియుండి అతనిని ప్రీతితో స్వర్గలోకమునకు ఆహ్వానించును. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...