అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Tuesday, August 27, 2013

కుమారీ శతకం - 90

ఎన్నాళ్ళు బ్రతుకఁ బోదురు
కొన్నాళ్ళకు మరణదశలఁ గ్రుంగుట జగమం
దున్నట్టివారి కందఱి
కిన్నిహితము సతము మంచి కీర్తి కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!చావుపుట్టుకలు సహజములని ఎఱుగుము.లోకమందలి ప్రజలందరూ ఎనాళ్ళో బ్రతకరు.పుట్టిన ప్రతిజీవి గిట్టుట తప్పదు.ఈ సత్యమునెఱిగి శాశ్వతమైన కీర్తిని బొందు సద్గుణములనలవర్చుకొని చరింపుము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...