అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Monday, August 26, 2013

కుమారీ శతకం - 89

బహుకష్టములం బొందక
మహిలో సమకూడబోదు మానవజన్మం
బహహా!యీ జన్మంబున
నిహపరములఁ గొనెడుజాడ లెఱుగు కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!ఈ మానవజన్మ సర్వోత్కృష్టమైనది.దీనికై పలుకష్టములు బడవలయును.ఎన్నో కష్టనష్టముల తరువాత గాని ఈ మానవజన్మ ప్రాప్తించదు.కావున ఇహలోక,పరలోక సౌఖ్యములను ఈ జన్మమందే బొందు మార్గమన్వేషింపుము.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...