అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Sunday, August 25, 2013

కుమారీ శతకం - 88

మాత్సర్య మెదవు సత్యము
హృత్సరసీజమున లేమి నెల్లపుడుఁ దా
సత్సేవయందుఁ దిరిగిన
మాత్సర్య మణంగు దెలిసి మనుము కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!సత్యగుణము లేకపోవుటచే మనస్సునందుద్వేషభావము పుట్టుతున్నది.ఎల్లపుడు మంచిగుణములయందు మసులుకున్నచో ద్వేషభావము నశించునని తెలిసుకొని జీవింపుము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...