అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Saturday, August 24, 2013

కుమారీ శతకం - 87

కులమున విత్తంబున వి
ద్యలను మదం బుద్బవించు నాయా పెంపుల్
తలపోయ మరలు నిది హృ
జ్జలజంబునఁ దలఁపవలయు సతము గుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!కులము వల్లను,దనము వల్లను,చదువువల్లనూ గర్వము జనించును.కుల,దన,విద్యలెప్పుడునూ గర్వమును నేర్పవు.ఇది మనసునందు దెలిసికొమి మసలుకొనుము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...