అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Friday, August 23, 2013

కుమారీ శతకం - 86

జనియించెడు నజ్ఞానం
బున మోహగుణంబు,దర్మమున బరికింపం
శునుమాడ బడును దీనిం
గనుఁగొని మెలఁగంగ వలయుఁ గాదె కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!అజ్ఞానాందకారములో పుట్టే కామగుణము,దర్మ గుణముచే నశింపచేయబడును.ఈ సంగతి నెఱింగి మెలగవలయును.దర్మము నాచరింపుము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...