అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Thursday, August 22, 2013

కుమారీ శతకం - 85

దృశ్యపదార్థము లెల్లను
నశ్యము లని తలపకుండి నను లోపంబౌ
శృద్యంబున నస్థిరత న
వశ్యము చిత్తమున దలప వలదె కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ!కనిపించే ప్రతీవస్తువూ నశించేదని తెలుసుకొనినచో వాని పట్ల వ్యామోహము తగ్గును.కనిపించునవి నిలకడ లేనివని (అశాశ్వతములని)మనస్సునందు తెలుసుకొనుము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...