అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Wednesday, August 21, 2013

కుమారీ శతకం - 84

పరజనము లాచరించెడి
దురితంబునఁగ్రోదగుణము దోఁచెడి నదిక
స్పురణన్ క్షమ గైకొనినం
దఱగు నది యెఱింగి మెలఁగ దగును గుమారీ! 

  భావం:-
ఓ కుమారీ!ఇతరుల చెడ్డగుణములు కోపమును కలుగచేయును,కాని జ్ఞానమెరిగి శాంతమును అలవర్చుకొనుము.శాంతమువలన కోపము నశించును.ఇది తెలిడికొని ప్రవర్తించుము

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...