అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Tuesday, January 7, 2014

సుమతీ శతకం - 108

స్త్రీ ల్యెడ వాదులాడకు
బాలురతోఁ జెలిమి చేసి భాషింపకుమీ
మేలైన గుణము విడువకు
ఏలిన పతి నిందసేయు కెన్నడు సుమతీ. 

భావం:-
ఎన్నడును స్త్రీలతో వివాదము లాడకుము, బాలుర స్నేహము చేసి మాటలాడకుము,మంచి గుణములు వదలకుము.పాలించు యజమానుని దూషింపకుము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...