అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Tuesday, December 31, 2013

సుమతీ శతకం - 101

వీడెము చేయని నోరును
నాడియు మఱి లేదటంచు నాడెడి నోరున్
బాడంగరాని నోరును
బూడిద కిరువైన పాడు,బొందర,సుమతీ.

భావం:-
తాంబూలము వేసికొనినట్టియు,చెప్పిన మాటనే మరలా,లేదని పల్కునట్టియు,పాటపాడుట తెలియనట్టిదియు. అగునోరు, బూడిదమన్ను పోయునట్టి గుంటతో సమానము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...