అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Friday, September 27, 2013

సుమతీ శతకం - 19

ఎప్పుడు దప్పులు వెదకెడు
నప్పురుషునిఁ గొల్వఁగూడ దది యెట్లన్నన్
సప్పంబు పడగ నీడను
గప్పవడించు విధంబు గదరా సుమతీ. 

 భావం:-
 ఎప్పుడునూ తప్పులు వెదుకు మనష్యుని సేవించుటకూడదు.ఎందుచేతననగా,కప్ప తన్ను జంపునట్టి పాముయొక్క పడగ క్రింద నివసించిన నెంత హానికరమో ఆ సేవకుని స్థితి కూడా అంతే హానికరము.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...