అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Thursday, September 26, 2013

సుమతీ శతకం - 18

ఎప్పటి కెయ్యది ప్రస్తుత
మప్పటి కామాటలాడి యన్యుల మనముల్
నొప్పింపక తానొవ్వక
తప్పించుక తిరుఁవాఁడె దన్యుఁడు సుమతీ. 

 భావం:-
ఏ సమయమునకు ఏది తగినదో,అప్పటికి ఆ మాటలాడి ఇతరుల మనస్సుల నొప్పింపక,తాను బాధపడక,తప్పించుకొని నడుచుకొనువాడే కృతార్థుడు. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...