అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Tuesday, September 24, 2013

సుమతీ శతకం - 16

ఉపకారికి నుపకారము
విపరీతము గాదు సేయ వివరింపగా
నపకారికి నుపకారము
నెపమెన్నక సేయువాఁడు నేర్పరి సుమతీ.

భావం:-
మేలు చేసినవారికి తిరిగి మేలు చేయుట గొప్ప కాదు.కీడు చేసిన వానికి,తప్పు తలంపక మేలు చేయువాడే నేర్పరితనము గలవాడు.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...