అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Monday, September 23, 2013

సుమతీ శతకం - 15

ఉదకముఁ ద్రావెడు హయమును,
మదమున నుప్పంగుచుండు మత్తేభబున్,
మొదవుకడ నున్న వృషభముఁ
జదువని యా నీచకడకుఁ జనకుర సుమతీ. 

 భావం:-
నీరు త్రాగుచున్న గుఱ్ఱము దగ్గరకునూ,మదము చేత ఉప్పొంగుచున్న మదపటేనుగు దగ్గరకునూ,ఆవు దగ్గరనున్న ఎద్దు దగ్గరకునూ,చదువు రాని హీనుని వద్దకును వెళ్ళకుము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...