అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !
Showing posts with label దేశ భక్తి గీతాలు. Show all posts
Showing posts with label దేశ భక్తి గీతాలు. Show all posts

Tuesday, August 14, 2012

దేశ భక్తి గీతాలు-91-100

                                                            దేశ భక్తి గీతాలు

91.సారే జహాసె అచ్ఛా

సారే జహాసె అచ్ఛా హిందుస్తాన్ హమారా
హమ్ బుల్ బులే హై ఇస్‌కే, యే గుల్ సితా హమారా||
పరబత్ వో సబ్ సే ఊంఛా హమ్‌సాయా ఆస్‌మాన్ కా
వో సంతరీ హమారా ! వో పాస్‌బా హమారా||
గోదిమే ఖేల్‌తీహై ఇస్‌కీ హజారో నదియా
గుల్‌షన్ హై జిన్‌కే దమ్‌సే రష్‌కే జినా హమారా||
మజ్ - హబ్ నహీ సిఖాతా ఆపస్‌మె బైర్ రఖ్‌నా
హిందీ హై హమ్ వతన్ హై హిందుస్తాన్ హమారా||

92.భారతదేశం నా దేశం

నా దేశం నా దేశం భారతదేశం
భారతదేశం నా దేశం
జగద్గురువు శృంగేరి శంకరుడు
జగత్య వీశ్వరుడు వాల్మీకి
జగదుభారం కృష్ణమహస్సు
జగదాధారం రామచంద్రుడు
కొలువు తీర్చినా నా దేశం
వెలుగునిచ్చినా నాదేశం
జగదుత్తలము హిమాలయము
జగత్పవిత్రం గంగాతోయము
జగత్పండితుడు జగన్నాధుడు
జగమెరిగిన రాజు శిబిదాన వీరుడు
ఇవియన్నియు
నా దేశములోనే నాదేశము వారు
అందుకే భారతదేశం నా దేశం

93.మన ఐక్యత కాపాడాలి

తెలుగు పతాకం యెగురని దిశయే లేదు
తెలుగు దివ్వె వెలుగనట్టి దిశయే లేదు
తెలుగు వెలుగు చేరలేని దేశం లేదు
తెలుగు వెలుగు దూరలేని కోశం లేదు
వేయి స్తంభముల గుడిని వెలయించిన చేతులు
వేయి యేండ్ల మన గాధలు వినిపించే గీతలు
కాకతి రుద్రమను మరువగలుగునెవరు? సోదరీ
రాయల పౌరుషము మరువరాదెన్నడు సోదరా!
నాగార్జునాచార్య నవ బోధనలోన
నరుల నాగరకతయే నాట్యమాడేనులే
నందికొండ శిల్పాలకు నతు లొనరించాలి
సుందరమగు రామప్పకు వందే అనాలి
గోదావరి తీరంలో కో అంటే చాలును
నా దేశం వైభవము నాదాలై వినబడును
కృష్ణానది తరంగాల తృష్ణతీర్చు సుధాఝురులు
నాగార్జున సాగరాన నాట్యమాడు తరంగాలు
తిరుపతి కొండకు పోయి తిరుమలేశు పూజిస్తే
పరమ భాగవతుల కిహము పరము కరతలా మలకము
శ్రీశైలం మల్లన్నను సేవిస్తే చాలును
చింతలన్ని తొలగిపోయి జీవితమే విరబూయును
నన్నయ పద్యమ్మొక్కటి నాల్క మీద ఉన్న చాలు
అన్ని విద్య లొకసారే ఆకళించినట్లును
తిక్కన పద్య మొక్కటి చక్కగ చదివిన చాలు
తెలుగు జాతి నుడికారము తెలిసికొన్న యటులన్
పోతన పద్య మొక్కటి ప్రీతిగ చదివిన చాలును
అమృతమునే రుచిచూచిన అనందము కలుగును
విశ్వదాభిరాముడైన వేమన ఆటవెలదిలో
విశ్వమెల్ల ఇమిడిపోయి వేదాంతం విరియును
త్యాగరాజ కీర్తనతో తాదాత్మ్యం పొందితే
సంగీతం హృదయంలో జడివానై కురియును
కలకాలం మన ఐక్యత కాపాడాలి
తెలుగుజాతి గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి

94.రమణీయకముతో రాగమంచి

పావన నాగావళీ వంశధారలు
సీమత దామ సుశ్రి నహింప
నిఖిల పుణ్యపగా నిలయ గోదావరి
మరకత హార విస్పురణ నెరవ
శోభన కృష్ణవేణీ, భద్రగామిని
మణిహేమ కాంబికా మహిమ నింప
విమల పెన్నా నదీ వీలుకా బిభవమ్ము
చరణ మంజీర నైఖలి భజింప
దివ్యమోహన కళలతో తేజరిల్లి
దెసలు దెసెలెల్ల దీపింప తెలుగు తల్లి
ప్రాజ్య సువిశాల సుప్రజా రాజ్య వీధి
నిండు కొలువుండె కన్నుల పండువగుచు
పుడమికి పండుగయ్యె విరబూచెను
భూ జన హత్సుమావశుల్
బడుగుల జీవితాల చిర భాబ్య
శుభోదయ దోచి దోచె సం
దడిగ జనావళీ హృదయ తంత్రులు
తీయగ మ్రోగ సాగి లే
వరులను సోలు జీవికల వైభవముల్
విలసిల్లె కొల్లగా
లేవోయీ నలుదిక్కులందు జయభేరి నాద ముప్పొంగ రా
రావోయీ హృదయాంతరాన శుభ
సమ్రంభంబు జృంభించె లే
లే వోయీ కనుగోనలందు మనసేలే కాంక్ష రూపించెరా
రావోయీ ప్రియ బాంధవా ప్రియ సఖా రా!
మానవోత్తంసమా!
శ్రీనాధ కవిరాజ చిత్రవర్ణా కీర్ణ
భవ్య ప్రభంధాల భావమంచి
రాగ రంజిత త్యాగరాజ సంకీర్తనా
రమణీయకముతో రాగమంచి
కృష్ణవేణీ సముతృష్ణ నర్తన కళా
కేళీ తరంగిణిన్ తాళమంచి
ఆంధ్ర ప్రదేశోదయానంద వేళా స
మారంభ సంగీత మంచుకొసగ
కావ్యగానము సేయు సత్కవులు వెలయ
మాపదాంధ్ర ప్రతిభ మన భాని నిలువ
పుడమి నిడె ఎర్ర మందారపూవు పగిది
పరిమళీంచెను బ్రతుకు సంపంగి కరణి
నన్నయ్య మొదలుగా నాబోటి కవిదాక
గలయాంధ్ర సుకవితా కౌశలమ్ము
భారతమ్మాదిగా చిడి పాత్తముల దాక
గలయాంధ్ర సాహితీ గౌరవమ్ము
శ్రీకాకుళము మొదల్ చిత్తూర్ కడదాక
గల యాంధ్ర దేశీయ ఎలననమ్ము
ముసలి వొగ్గుల మొదల్ ముద్దుబిడ్డల దాక
గల యాంధ్ర జాతీయ కలకలమ్ము
గొంతు గొంతున గాన స్రవంతి గాగ
పుటపుతాంతర్గత పురాణ బోధ గాగ
దిక్కుదిక్కుల ధ్వనియించు బుక్కుగాగ
పొడిచె నిపుడిప్పుడె తెనుగు ప్రొద్దుపొడుపు
బ్రతుకు బ్రతుకున తీయని పాట రేగి
గొంతు గొంతున గానస్రవంతు లురలి
దేశదేశాల తెలుగుల దీప్తి వెలుగ పాడుచు
మెల్లమెల్లగా తెనుగు ప్రొద్దుపొడుపు
ప్రాబాతోత్సనమయ్యె ప్రాగ్దిశ మఫారాజీవ
రాగంశువుల్
శోభారామముగాగ జేసె ప్రకృతిన్
సుతాలచలాలంకృతిన్
భూభాగసమ్ము వసంత గార రస సంపూర్ణంబు గాదోచె
రా! భవ్యాశయ దివ్య దీప్తులమరెన్
త్రైలింగ దేశమ్మునన్!

95.విశ్వశాంతి బాటలు

పలు మతాల భాద్షల పరిమళాల కదంబం
పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం
ఉరికేటి నదులు మన జానపదులు
వికసించే తోటలు వినిపించే పాటలు
వేదఘోషలు బౌద్ధ వాక్కులు
గుభాళీంచి పరచినవి విశ్వశాంతి బాటలు
మానవాళి వికాసమే భారతీయ తత్వం
పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం
సకల కళారామమిదే మానివాసము
అందరినీ ఆదరించు సర్వధమము
ఇలా తలముపై వెలసిన స్నేహదీపము
సమత మమత రూపమే మా దేశము
జనహితమే మా జాతి చల్లని హృదయం
పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం

96.వీరభూమిరా మనది

ఆర్యభూమి సూర్యభూమి వీరభూమి మనది
అంధకారమును గని వెనకడుగు వేయకురా!
సత్యభూబి చిత్త్వభూమి తత్వభూమిరా మనది
రాజసతా మనముల గని ఓజి చెడకురా!
యంత్రభూమి తంత్రభూమి మంత్రభూమిరా మనది
పరమాణువులు పగులుట గని భయము చెందకురా
అన్నభూమి వెన్నభూమి కన్నభూమి మనది
భవ్య భూమిరా! మనది దివ్యభూమిరా!

97.వేద వేదములన్ని తరచి

తెలుగు తల్లికి మంగళం! మా
కల్పవల్లికి మంగళం!
కొలుసు మా యద నిలుచు మా
రాజ్జిమ తల్లికి మంగళం
ప్రాతక్రొత్తల కౌగిలింతల
ప్రసవమగు బంగారుకాంతుల
భావికాల స్వర్గమమరుచు
ఫ్రాఢ ప్రతిమకు మంగళం
నాగరికతను వలచి మెచ్చిన
నాడు నాడులు తరలిచచ్చిన
భోగభాగ్యము లందజూపే
రగ రహితకు మంగళం
వేద వేదములన్ని తరచీ
వార భేదములన్ని మరచీ
స్వాదు ధర్మ పధమ్ముపరచు
విశాలడాలకు మంగళం
నాక మందిన పగటివేళ
నరకమంతటిన కాకురేల
ఏక గతి తెలుగమ్మ నడిపిన
ఏకంతకు మంగళం

98.సంఘ శక్తి

రుక్మాఖీమైత రేయోపనిషది
విపులాం సంస్తుతిం లబ్దపూర్వః
శ్రీ మచ్చీషాద్రి నాధోవచిత విభవ
సంప్రాప్త కళ్యాణ లక్ష్మీ
శ్రీశైలీంద్రస్య శంభోరనితర కృపయా
వర్ధమనో విశా హం
త్రైలింగో దేశ ఏష ప్రవిలతు సదా
సంపదుద్దామకోశః
గోదావర్యాః ప్రవాత ప్రశిధిలవులినీ
క్రీడోమానా అటంతః
కృష్ణాపానీయ బిందు ప్రవిమలతీరు భూ
వాసమా సేవమానాః
తుంగా పాదాని రక్తాః రుచి కతరవమో
భంగ విన్యాస శోభం
మంజీరాం రంజయంతో విజయ మనుగతాః
అంధ్రలోనాః ప్రధంతాం
కలాభింప్ర్యాభిర్నిగమదదవీధిః శ్రుతిచయైః
కవిత్వ ప్రఖ్యాతిభిః లలిత హృదయైర్భుద్ది నిభవైః
ప్రశస్త రాచారైరభి నవవచః ఖ్యాతిభిరిమే
శు విఖ్యాతా ఆంధ్రాః విజయ మధియంతు ప్రతివదం!
సస్యశ్యామల భూమి భిన్సునిపులై దాదశ్యాకైః పర్యతైః
నర్వర్తుప్రసృతైః ప్రమాననిచయైః పక్వైశ్చ నానాఫలైః
స్వచ్చైస్సారితవారిభిః శ్రుతిహితైః శాకుంతమంజువనైః
పుణ్వైః కర్మభిరాచితా చ నతతన్ పుశ్యాంధ్ర భూర్వర్దతాం
ఆంధ్రే పుణ్య ప్రదేశే స్పురతి హి సతతం శ్రీ హరిప్రేమ పాత్రం
దుర్గా శైలీంద్రకన్యా కలయతిక్ నుచిరం భవ్య సౌభాగ్య లక్ష్మిం
భాజంతీ వాచి వాచి శ్రుతివిహిత విధేన్ కారయంతే చ వాణి
ఆంధ్రా సాకల నవత్నీ విభవ మనుగతీః ఆనతే నిత్యనూత్నం
నిశ్ణాతాస్పర్శ శాస్త్రే ప్పునితరమతయో దుర్గమే వేదమార్గే
మృద్వికాపాదరస్యే నిరువమరసికాః కోమలీ కావ్య మార్గే
ప్రత్యత్పన్న ప్రదీకా వ్యవహృతి విషయేప్పు ప్రతీవ ప్రభావా
అంధ్రాః స్వీయే ప్రదేశ్ శుభవిభగవగతాః కీర్తిమాయాం త్వజప్రం
విద్యానాక కుమారో బుధజన వినుతీ మల్లినాధన్న్సుధీంద్రః
అన్నంభట్టో ధ విశ్వప్రదిత బుధవరః శ్రీ జగన్నాధసూరః
నన్నయ్యంతిక్కయజ్వా అధితరకవమో హ్యాంద్రస్ గీర్వాశాశస్తా
సతైర్విభ్రాజితేయం విలసతు సతతం సర్వ పస్యా న్ర్ధభూమి
మదమాతంగ మాదాంబుజికముల సంభావింపన్ గాక నీ
స్స్రమై యెప్పునుగాకః నీ ప్రభ ప్రపంచంగుల్ల సూర్య ప్రభా
సదృశంబై వెలుగిందు గాక జననీ! సర్వాంధ్ర విశ్వంభరాః
శాలివాహన రాజచంద్రుల యేల్చడి నిగ్గుదేరిన పంటనేల యిద్ది
భాళుక్య రాజేంద్ర సమద సానుజ దానదారల దడిసినధరశా యిద్ది
కాకతీయ నృపాల ఖడ్గస్పులింగాళి పరిడవిల్లిన వీర్యసుధ యిద్ది
విద్యానగర రాజవీరుల శౌర్మోష్య సరిగర్వ మణగిన యబ్నని యిద్ది
నేడు జనతగ్రణతంత్రనీతరాల్ల
సోద రాంధ్రులనొక త్రాట నొక్కమాట
నైక్యమున నలరించి రోయబ్న్నలారా
నడూము గట్టును నైక్యసన్నద్దులగుడు
అన్నల్ దమ్ముల్ నేకమి జనని పాదాభ్యర్చనల్ సేయుల్
ళ్ న్నీమంబున నాంధ్రమాతకు నముల్లాసంబు గల్గించు కా
ర్యోన్నత్యంబు దలంచి సత్పధకముల్ ప్రారంభుం జేసి మీ
రన్నల్ దమ్ముల్ నాంధ్ర సోదర నమైక్యంబున్ ప్రసాదింపుడి
ఓ సమాజ పూరుషుండ యాంధ్రోర్విజనులు
నీకు నవయవములె కారె నీరు సంత
సౌష్టవంబును నిల సంఘశక్తి గాదె
యిట్టి తధ్యంబు నాంధ్రుల కెఱుక పఱచి
ప్రగతి సాధింపుమీః ధర్మ పధమునందు
దొరలెను సిద్ది, కాని కడు దూరముగా పరుగెత్తె శ్రీద్ద సం
బరమున సర్వవస్తువులు ప్రక్కన జేరెను కాని మానవుం
ఉరిమురి మానవున్ గపటియై కడూదూరము చేసెః సాంధ్రసో
దర సమతనే క్షమా గుణము దాలిచి యేలు మహాంధ్ర సంస్కృతినే
పరిణతి కాలంబిందియని
ఉరియుచు సోదరుల మాంధ్ర భూమాతకు నే
డరుసమున మ్రొక్కు లిడుచును
పరస్పరము చేయి గలిపి బయనించవలెన్

99.సంస్కార హృదయులు

ఏ దేశమందున్న ఏ రాష్ట్రమందున్న
భారతీయ్యులమన్న భావమ్ము వదలక
ఆంధ్ర సంస్కృతి భువినే అలరింపజేయుడీ!
ఆంధ్రులారా! సుగుణసాంధ్రులై వెలయుడీ!
మానవతావాది మంజుల ద్వాంతుండు
శాక్యముని శిష్యుండు షంఘాభిరాముడు
పండితవ రేణ్యుండు సంఘాభిరాముడు
ఆర్య నాగార్జునుడు ఆంధ్రుల కులపతి
సంఘాభివృద్దికే సాహిత్య మనుమాట
సార్థకము చేసిన సత్కవిశ్రేష్టులు
సంస్కార హృదయులు సదసద్వివేకులు
తిక్కన వేమనలు తెలుగు మేధావులు
పంచేంద్రియంబుల వంచనను బరిమార్చి
సచ్చరిత్రంబున శాంతి మార్గమున నిచ్చు
సంగీత సాధకుని సహృదయ తిలకుని
త్యాగయ్య గని ఆంధ్ర ధన్యురా లయ్యెను
వెంకట రత్నము, వూరేశలింగము
అప్పరాయ మనీషు లాంధ్రులకు గురువులు
ఇదే ఆంధ్ర సంస్కృతి ఇవే తెల్గు వెలుగులు
అంధ్ర సంస్కృతి నిలన్ అలదింపజేయండీ.

100.జాతీయగీతం

జన గణ మన అధినాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాతా
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా
ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా
ఉచ్ఛల జలధి తరంగా
తవ శుభ నామే జాగే
తవ శుభ ఆశిష మాగే
గాహే తవ జయ గాథా
జన గణ మంగళ దాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాతా
జయహే జయహే జయహే
జయ జయ జయ జయహే
జయహే


దేశ భక్తి గీతాలు-81-90


                                                                 దేశ భక్తి గీతాలు

81.నవభారతదేశం

ఇది సుందర దేశం నవభారత దేశం
మృదు మంజులనాదం పురిగొల్పిన వేదం ||ఇది||
గల గల గల సవ్వడి గమకాలకు పల్లవి
అలనురగల వెల్లుడి పలికించిన అల్లరి
జ్వనదులె సంగమ సారాలకు తేటని
ప్రేమ ఎదల కలయికయే వెలుగొందిన జీవని ||ఇది||
కులమతమను బేధము మనకెందుకు మిత్రుడా!
మతమౌధ్యాలెందుకు? భరతజాతి పుత్రుడా!
భాషలు వేరైనను భావమొకటి కనుమరా
భేదము లెంచకురా భారతికే మొప్పరా ||ఇది||
మారణ హొమాలను రగిలించుట తగదని
మానసదీపాలను వెలిగించుట సుఖమని
నడవడు లొకటైతే కలదందున రసధుని
కులమతమను తేడాలను వీడితే శుభశశి ||ఇది||

82.తేనెకన్న మధురం మన తెలుగు

తేనెకన్న మధురం రా, తెలుగు ఆ
తెలుగుదనం మా కంటి వెలుగు
తెలుగుగడ్డ పోతుగడ్డ ఎంత పచ్చన, మా
తెలుగు దుండెలో స్నేహము ఎంత చెప్పన!
మన పొలాల శాంతి పులుగు ఎంత తెల్లన, మన
తరతరాల కధను పాడు గుండె ఝుల్లున
పాటుపడిన వాళ్ళకే లోటు లేదను
చాటి చెప్పు తల్లికదా తెలుగుతల్లి
లలితకళలి సంగీతం సాహిత్యం
తెలుగు తల్లి జీవితాన దినకృత్యాలు
గత చరిత్ర మన చరిఒత్ర ఎంత ఖ్యాతి!
గర్వించదగ్గ జాతి తెలుగు జాతి!
అయినా గతంకన్న భవిషత్త్య్ ఆశాజనకం
ఆ భావికొరకు ధరించాలి దీక్షాతిలకం

83.నన్నుగన్న తల్లి

నన్నుగన్న తల్లి! నా భాగ్యమా!
నారాయణి! ధర్మాంబికే
నన్నుగన్న తల్లి! నా భాగ్యమా!
నారాయణి! ధర్మాంబికే
కనకాంగి! రామావతి సోదరి!
కాదనీ నను, కాత్యాయని!
నన్నుగన్న తల్లి! నా భాగ్యమా!
నారాయణి! ధర్మాంబికే
కావుకావుమని నీ మొఱబెట్టగా
కనులలోచన! కరుగుచుండగా,
నీవు బ్రోవకున్న నెవరు బ్రోతురు? స
దా వరంబొసగు త్యాగరాజనుతి
నన్నుగన్న తల్లి! నా భాగ్యమా!
నారాయణి! ధర్మాంబికే!

84.నమ్మలేనంతగా నేడు

కొన్ని పుష్కరాల క్రితం తెలుగుజాతి వృక్షం పుష్పించింది
పుష్పించి వివిధ శాఖల
ఏకతా పరీమళాల శోభలను గుప్పించింది
పువ్వు ఫలంగా పరిణామం చెందే పరిణతి దశలో
నవ్వుల పాలైంది తెలుగుజాతి నమ్మలేనంతగా నేడు
తెలుగు జాతి వెలుగు జాతి
భాషా ప్రాతిపదిక ప్రమిదలో
ఐక్యత కాంతులు ప్రసరించిన దినం - నాడు
ముక్కోటి తెలుగువారి
మూడు ప్రాంతాలను ముడ్లెవేసి
మంగళ సూత్రంలా బంధించిన దినం - నాడు
సస్యశ్యామల సంభరిత శోభావృత ప్రాంతములు
సోదర భావ సంపన్నతి నందించి
వాత్సల్యామృతం గర్వంగా పంచుకున్న దినం - నాడు
కల లీడేరాలని తెలుగుజాతి జగత్కల్యాణ
సంఘటిత ప్రమాదాలకు
కంకణం కట్టుకున్న దినం - నాడు
శ్రీ రాములు దయచేతను
ఆరూఢిగ సకల జనులు నౌరాయనగా
అవతరించిన సంఘటిత తెలుగు దేశం
ఆయన రక్తాశ్రువుల జనించిన
గారాలు పట్టి పుట్టిన దినం - నాడు
తరతరాలు తెగి విడివడిన
తమ రావృత త్రిలింగ దేశం
పరస్పర ప్రేమాస్పద స్పందనలో
ఆనందపు దివ్వెలు వెలిగించిన దీపావళి - నాడు
ఆనాడు నేడై మోడుగా మారితిరి
కలలన్ని శిలలై కూకటి వ్రేళ్ళ ప్రసరణ స్థంభన చేసింది
కొద్ది తుఫాను గాలి చాలు వాలి రాలి పోడానికి
అశోకుడు నాటిన వృక్షం
అక్బరు పెంచిన చెట్టు అక్బరు పెంచిన చెట్టు
అన్నీ బోధించే దొకటే ఆ నీడలో అనురాగ స్పందనం
చరిత్ర చెరిగి పోయినా చెట్టు కనిపించక పోయినా
ఫలరసాస్వాదనలో ఆనాడు
ఫలించినవి జాతి ఆశలు ఆశయాలు
పువ్వు ఫలంగా పరిణామం చెందే పరిణత దశలో
నవ్వుల పాలైందితెలుగు జాతి
నమ్మలేనంతగా నేడు
ఉమ్మడి కుటుంబాలు గుంపుగా కలిసి బ్రతుకుతున్నాయి
దేశాంతర పరిణయాల జంటలు హాయిగా కలిసి జీవిస్తున్నారు
సర్వ జీవ జాల జాతుల్లో అనైక్యత లేనే లేదు
ఒకే గూటి పక్షుల్లో వేరు బ్రతుకు మిధ్య కాని
తెలుగుజాతి గూటిలో తెగులొకటి ఉద్భవించింది
తెలుగు భూమి బ్రద్దలయే భూకంపన శబ్దించింది
నాడు నేడై మాడిన మాడు రూపంలో ప్రతిబింబిస్తోంది
కొన్ని పుష్కరాల క్రితం తెలుగుజాతి వృక్షం పుష్పించింది
పుష్పించింది వివిధ శాఖల ఏకతా పరీమళాలను గుప్పించింది
తెలుగు జాతి వృక్షానికి తోటమాలి ఎవరైతేనేం?
కాలం పరిధిలో ఐక్యత తోయం పోయాలి కాని
పుష్ప పరిమళాలు ఫలరసాల చైతన్యం
పంపకం ఔచిత్యంతో ఫలప్రదం కావాలి
నరకాసుర వధతో దీపావళి వెలసింది నాడు
నరాసురులిచ్చే వ్యధలు బాపితేనే దీపావళి నేడు
అసుర శక్తులనినుమడించిన గతి తప్పిన మతుల
నఖ్యాతంలోకి త్రోసి సంతృప్తి సమాధులు కట్టాలి
శాతవాహనుల సహస్త్ర శతజయంతులు
ప్రతాపరుద్రుని సర్ణాంధ్ర గర్వకీర్తి
కృష్ణరాయని కర్ణాకర్ణ ధీధీతి
నన్నయ తిక్కనల భారత కవితా సౌరభాలు
బమ్మెర పోతన జగబ్ద్భిత భాగవత కర్పూర హారతి
గత చరిత్రలోంచి దాతలు వల్లించే కీర్తి మాతలు
దరిద్ర నారాయణుడవు నీవు
వీటిపై వరభాగ్యోన జీవిగా బ్రతకడం దేనికి
వర్తమాన చరిత్ర పుటలు భవిష్యత్తుకు ఉజ్జ్వల బాటలు కావాలి
వంకర గుంటల బాటలు చరిత్ర వాహనానికే ముప్పు
రుతువుల రాపిడిలో వృక్ష స్వరూపం మారినా
స్థిత ప్రజ్ఞ కూడిన సజీవ శక్త్రి నిత్యం వెలగాలి
దేశసర్వతోముఖ సంపన్నత అణువే దేశ వృద్ధి
జాతుల బహుముఖ ఉద్దీపనమే దేశ వృద్ధి
తరాల నుంచి మరలుగా పనిచేసే మానవ బుద్ధి
భారత నూతన చైతన్య వాశిత సమాజానికే ముద్దు
తెలుగుజాతి వెలుగు జోతిరోషద్వేషాల నుసి ప్రమిదతో
శాంతిద్రవ ఆద్రతతో ఐక్యకాంతులు వెదజల్లాలి నేడు

85.నా జన్మభూమి

నా జన్మభూమి... భూమి... భూమి...
నా జన్మభూమి ఎంత అందమయిన దేశము
నా యిల్లు అందులోని కమ్మని ప్రదేశము
నా సామిరంగ హొయ్ హొయ్ నా సామిరంగ ||నా జన్మభూమి||
నడిచే దారిలో నవ్వే పువ్వులు
శాంతి నాదాలతో ఎగిరే పిట్టలు ||నడిచే||
పచ్చని పంటలు వెచ్చని జంటలు
చల్లని జీవితం ఇదే నవభారతం హొయ్ నా సామిరంగ || నా జన్మ||
బతకాలందరు దేశం కోసము
దేశమంటేను మట్టికాదోయ్ మనుష్యులోయ్
స్వార్ధము వంచనా లేనిదే పుణ్యము
త్యాగమూ రాగమూ మిళితమే ధన్యహొవోయ్ నా సామిరంగ ||నా జన్మ||

86.నా దేశము

గౌతమీ కృష్ణవేణీ తుంగభద్ర పె
న్నా నదుల్ పాఱు మాగాణి గడ్డ
భ్రమరాంబ, కనకదుర్గాదేవి, వెంకన్న
పొత్తిళ్ళ బెంచిన ముద్దు బిడ్డ
నాగార్జున, విజయనగర, వినూత్న క
ళా సరస్వతుల విలాస భూమి
నన్నయ్య, యజ్వ తిక్కన్న, పోతన్నది
కవుల వాగ్వల్లి బంగారు తల్లి
సృష్ణరాయ మహీజూని, విష్ణువర్ణ
నాది నృప బాహు దండంబులందు నలం
మఱల స్వేచ్చాప్రపూర్ణయై మాన్యమైన
ఆంధ్ర్మాతకు భక్తి జోహారు లిడుచు
కట్టిన దాంధ్రమాత యిడు కమ్మని ఖద్దరు బట్ట, వెన్నతో
బెట్టిన విద్యలే సహజ వీర పరాక్రమ శౌర్య సంపదల్
పుట్టిన దాంధ్రదేశమని పొంగని యాంధ్రుడొకండు కల్గునే
పుట్టిన దేశమాత రుణమున్ సరిదీర్చిననాడె యాంధ్రుడున్
ఏ నాంధ్రుండను, పుట్టి పెర్గితి కదోయి అంధ్రదేశాననీ
నా నోటన్ వినుభెల్ల, కాలమనది యాంధ్రమ్మాయి, యీ దేశమం
తా నా దేశమే, స్వీయ రక్త మది, ఆంధ్రంబేకదా యంచున్‌
నానందింపని వాడొకండు కలడే, అంధ్రేతరుండున్ వినా
తెలుగు దేశము నాయది, తెనుగు వాడ
తెలుగుతల్లి యనుంగు చేతులను బెరిగి
తెలిసి గొంటిని, మంటిని, తెలుగు తల్లి
పేరు నిలుపుటె మీదె యూపిరి జెలంగ

87.నేనూ నా దేశం

నేనూ నా దేశం పవిత్ర భారతదేశం
అశోకుడేలిన ధర్మప్రదేశం బుద్ధుడు వెలిసిన శాంతిదేశం
బుద్ధం శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి సంఘం
శరణం గచ్చామి ||అశో||
కులమత భేధం మాపిన త్యాగి అమరబాపూజీ వెలసిన దేశం
వందేమాతరం||3|| ||కుల, నేనూ||
కదం త్రొక్కిన వీరశివాజీ - 2 వీర విహారిణి ఝాన్సీరాణి||2||
స్వరాజ్య సమరుడు అల నేతాజీ ||జైహింద్‌||3||
కట్టబ్రహ్మాన్న పుట్టినదేశం ||నేనూ||
అజాద్‌ గోఖలే వల్లభాపటేలు లజపతి తిలక్‌ నౌరోజీలు||2||
అంబులు కురిపిన మన అల్లూరి భగత్‌ రక్తము చిందిన దేశం
హిందుస్తాన్‌హమరాహై ||నేనూ - 3||
గుండ్ల తుపాకి చూపిన దొరలకు గుండెచూపే మన ఆంధ్రకేసరి
శాంతిదూత మన జవహర్‌నెహ్రూ||3|| ||శాంతి||
లాల్‌ బహదూర్‌ జన్మించిన దేశం, జై జవాన్‌ జై కిసాన్‌ ||3|| ||నేనూ||
అదిగో స్వరాజ్య రధానసారధి - 2 ఆదర్శనారి ఇందిరాగాంధి గరీబీ హటావో ||3||
ఆదర్శనారి ఇందిరాగాంధి అడుగుజాడలో పయనిద్దాం
అఖండ విజయం సాదిద్దాం ||అ.ఆఖం.నేనూ||
సాటిలేనిది దీటురానిది శాంతికి నిలయం మనదేశం నేనూ నా దేశం ||3||

88.భారత దేశం మనదేర

||ప|| భారత దేశం మనదేర
భారతీయులం మనమంత
భారతదేశం మనదేర

1. చ భరతుడు ఏలిన రాజ్యముర
బుద్ధుడు పుట్టిన దేశముర
గాంధీ, నెహ్రూ, జనని ఇందిర
రాణి రుద్రమ వెలసిన క్షేత్రం ||భా||

2. చ ఒకటే కులముగ కలిసుంటాం
ఒకటే మతముగ నిలిచుంటాం
గాంధీతాత చెప్పిన సూక్తులు
మరవక మేము పాటిస్తాం ||భా||

3. చ జై జవానులమై రక్షిస్తాం
జై కిసానులమై పండిస్తాం
దేశం కోసం పిల్లలమంత
తూటాలై మేము దూసుకు వెళతాం ||భా||

4. చ శాంతికి మేము దూతలము
దేశభక్తికి వారసులం
శత్రువు లెవరైన మా జోలికి వస్తే
ఖబడ్దారంటు తరిమేస్తాం ||భా||

                             రచయిత్రి అప్పల బాలరత్నం

89.పండిత నెహ్రూ పుట్టినరోజు

పండిత నెహ్రూ పుట్టినరోజు పాపలందరికీ పుట్టినరోజు
సమతా మమతా పుట్టినరోజు మంచికి కోవెల కట్టిన రోజు
ముత్యం లాంటి మోతీలాలుకు రత్నం లా జన్మించాడు
జాతిరత్నమై వెలిగి ఇంకొక జాతిరత్నం ను కన్నాడు
అతడే జవహరులాలు అతనికి మన జేజేలు ||2|| ||పం||
తలపై తెల్లని టోపి ఎదపై ఎర్రగులాబి ||2|| ||పం||
పెదవులపై చిరునవ్వు మదిలో పున్నమినవ్వు
చేతిలో పావురం మనజాతికి అతడే గోపురం ||2|| ||పం||
మహాత్మాగాంధీ అడుగుజాడలో స్వరాజ్య సమరం నడిపారూ
రణదాహంతో రగిలే జగతిని శాంతి సుధలు కురిపించాడు
కన్నుమూసినా జవహర్‌లాల్‌ కంటిపాపగా వున్నాడు
ఇంటింట జ్యోతిగా వున్నాడు చాచానెహ్రూ అమర్‌ రహే ||3|| ||పం||

90.భారతమాతకు జేజేలు

భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు
ఆ సేతు హిమాచల సస్యశ్యామల జీవ ధాత్రికి జేజేలు ||భారత||
త్రివేణి సంగమ పవిత్ర భూమి నాల్గు వేదములు పుట్టిన భూమి
గీతామృతమును పంచిన భూమి పంచశీల బోధించిన భూమి ||భారత||
శాంతి దూతగ వెలసిన బాపు, జాతి రత్నమై వెలిగిన నెహ్రూ
విప్లవ వీరులు వీర మాతలు ముద్దు బిడ్డలై మురిసిన భూమి ||భారత||
సహజీవనము సమభావనమూ సమతావాదము వేదముగా
ప్రజాస్వామ్యమే ప్రగతి మార్గముగ లక్ష్యములైన విలక్షణ భూమి ||భారత||

దేశ భక్తి గీతాలు-71-80

                                          దేశ భక్తి గీతాలు

71.జయము జయము భరతావని!

జయము జయము భరతావని!
సకల భువన పావనీ!
జయము జయము స్వేచ్చాప్రియ
జనతా సంజీవనీ!
అరుణారుణ చరణ కిరణ
కరుణా రసవాహినీ!
క్షమతాప్రియ మమతామయ
సమతా సమ్మోహినీ!
ధర్మవీర సమరధీర
దానశూర జనయిత్రీ!
నిర్మల విజ్ఞాన ధాత్రి!
కార్మిక కర్షక సవిత్రి!
మలయ పవన చలమపవన
కలిత లలిత హరితాంబర!
అతి సుందర సరిదంతర
ప్రతి బింబిత నీలాంబర!
పాటల సుమ సుకుమారీ!
కోటి కోటి నరనారీ!
గళమంగల విజయవాణి!
లలితకళా కల్యాణీ! 

72.జననీ జన్మ భూమిశ్చ

జననీ జన్మ భూమిశ్చ స్వర్గాదపీ గరీయసి స్వర్గాదపీ గరీయసి
ఏ తల్లి నిను కన్నదో ఆతల్లినే కన్నభూమి గొప్పదిరా ||2|| ||జననీ||
నీ తల్లి మోసేది నవమాసాలేరా ఈ తల్లి మోయాలి కడవరకురా కట్టె కాలే వరకురా
ఆ రుణం తలకొరివితో తీరేనురా ఈ రుణం మరి ఏ రూపాన తీరేను
ఆ రూపమే ఈ జవానురా త్యాగానికి మరో రూపు నువ్వురా ||జననీ||
గుండె గుండెకు తెలుసు గుండె బరువెంతో
ఆ గుండెకే తెలుసు గుండె కోత బాధెంతో
ఈ గుండె రాయి కావాలి ఆ గుండెల్లో ఫిరంగులు మోగాలి
మనిషిగా పుట్టిన ఓ మనిషీ మారాలి నువ్వు రాక్షసుడిగా
మనుషుల కోసం ఈ మనుషుల కోసం ఈ మనుషుల కోసం ||జననీ||

73.జన్మభూమి

జన్మభూమి కన్న స్వర్గంబు వేరేది
మాతృభాష కన్న మధుర మేది
తల్లికన్న వేరె దైవమింకేదిరా?
తెలియుమోయి నీవు తెలుగు బిడ్డ!
మధుర మధురమైన మనభాషకంతెను
చక్కనైన భాష జగతి లేదు
పాలకంటె తనయులకే పలు
బలమునీయ గలవు తెలుగుబిడ్డ!
అలర పలనాటి బాలుడే అన్న యనుము
అమర రుద్రమదేవి నా కప్ప యనుము
తిక్కనామాత్యుడే గురుదేవు డనుము
ఇట్టి వీరాంధ్రజాతిలో బుట్టి అనుము

74.తల్లీ భారతి

స్వాతంత్ర్యమే మా జన్మహక్కని చాటండి
నిరంకుసము శక్తి అయినా
నిర్ణయముగా ఎదిరించండి
నదుల న్యాయమున బాధలు పొంది
బ్రతికిన చచ్చిన భేదములేదు నరుల || స్వాతం ||
కవోష్ట రుధీర జ్వాలల తోటి
స్వాతంత్ర్య సమరం నడపండి
ఎంతకాలమిటు దహించుయున్న
దోపిడి మూకకు దయరాదన్న - ఎంత || స్వాతం ||
సహ్ఘములలోను ఐక్యంలేదని
నలకలపడికు శాంతి వధాన
స్వర్ణ తుల్లమౌ స్వతంత్ర జ్యోతికి
మాంగల్యపు హారతులమ్మా || స్వాతం ||
సీతా మొగల్ రణధీరు కాంతి యాదోసే
జాన్సీల స్వాతంత్ర్య సమరదీప్తి
త్యాగమూర్తులు తిలకే దాదా ఫిరోజు
మాల్యన మన గాంధీ మహీర శక్తి
జాతీయ సంయోకామ్యా హింసతోడ
కాంగ్రేస్సు నడిపించిన కదన రేగతి
తమిళ, ఆంధ్ర, కేరళ దారిణి ప్రజలెల్ల
ధారపోసిన మహాత్యాగ ఫలము
మాతృదేశముగాన క్షాత్రమూసినబోను
బడరాని ఇడుముల బడిన క్రమము
పండిత నెహ్రూజీ పటేలు పట్టాభి
రాజాజీ నెరసిన రాజ్య పటిమ
భారతీయుల పుణ్యంబు పుచ్చెననెగా
వచ్చెనదిగో సుస్వాతంత్ర్య వత్సరము
పొత్తుకూడక సుఖముల పొందరయ్య
తల్లి భారతి విభనమ్ము వెల్లివిరియు

75.తెనుగుబాస

మంచి గుమ్మడికన్న దంచిన యెఱ్రని
క్రొప్పడ్ల బియ్యము కూడుకన్న
మేల్ జహంగీరు మామిడి పండుకన్న నుం
కాఱున లే సజ్జ కంకికన్న
కమియ పండిన ద్రాక్షకన్న, చెక్కర తీగ
బోసి పండిన పాల బువ్వకన్న
రస దాడికన్న పనస తొనకన్న క
జూరముకన్నను జున్నుకన్న
అలతి పెరతీనియలకన్న నామని తఱి
కొసరి కూసిన కోయిల కూతకన్న
ముద్దు లొలికెడి జవరాలి మానికన్న
తెయ్యనైన దెయ్యది? యదే తెనుగు బాస
కడిది యక్కరముల కలయిక సమసక
మ్మన దయ్యు నూగించు పసరు కలది
వీణ యూదిన యట్లు కూర్చు కలది
శివకవి హరిహర కవులకు మఱచిపో
నటుల జనుల చేసి నలవు కలది
తొమ్మిది లక్షల దొడ్డ పోటది విండ్ల
నారి మ్రోయించిన ధీర గలది
మీరు కృషి చేయనిది నీటి మీ కయిలకు
పట్టుదల లేనిది తెనుంగు బాసయంచు
గుర్తెరుగు డోయి దేశమున్ గుస్తరించు
ననుగులార! వల్బాసల మఱుగులార!
ఈ బాస ధూర్జటి పేలాపనగ బల్కి
కన్నబోయడు ముత్తికాలు ద్రొక్కె
ఈ బాసలో లా కు నేర్వము దా కు కొ
మ్మీయక భాస్కరు డిపుడు నుండె
ఈ బాస మాటాడి యెల్లరు గణపతి
ఒక్క గొడుగు నీడ నుంచి మురిసి
ఈ బాసతో కాపుటిండ్ల పాలించి రా
యక్ భువన విజయం బందుకొనియె
క్రోల్పులిని చూచి కుందేలు గుఱ్రుమనిన
చప్పు డీ బాసలోనిది చెప్పవచ్చు
నెంతయేని తెంగొందన మంత గూర్చి
దీని కీనాడు పట్టిన దిగులు గూర్చి
కడుపు కొఱకును మిక్కిలి ముడుపు కొఱకు
కీర్తి కొఱ కధికార విస్పూర్తి కొఱకు
నెన్ని వేసాలు వేసిన నేమికాని
మాతృభాష చక్కగ నేర్చి మనుత నరుడు
పైడికి నింబదమ్మునకు ప్రాతలు క్రొత్తలు లేవు లేనిచో
వాడుక లేనియట్లే యగు బావి జలమ్ములు వోలె శబ్దముల్
వాడు కొలంది శోభలును పంతము పట్టుడి నేడు నాల్కపై
నాడవలెన్ చతుర్విధ మహాంధ్ర మశేష మటంచు నాంధ్రజు;
మూవురు లింగ మూర్తులకు భోగము సెల్లెడు నంతదాక గో
దావరి పాయ పాయ వఱదల్ రవళీంచెడు నంతదాక కృ
షా నిమిలాంబు పూరమున చంద్రిక లాడెడు నంత దాక నాం
ద్రావని కైత జోతి కఖిలావని పళ్ళెరమై తనర్చుతిన్

76.తెలుగు దేశమే నాది

తెలుగు దేశమే నాది తెలుగు బిడ్డనే నేను
తెలుగు పేరు వింటేనే మురిసిపోతాను
తెలుగు భాష అంటే మైమరచిపోతాను
నన్నయ భట్టిక్కడనే పుట్టినాడు
తిక్కన కవి ఘంట మిచట పట్టినాడు
పోతన్నలు, శ్రీనాధులు రామరాహు భూషణులు
తెలుగు భాషకై వన్నెలు దిద్దినారు
తెలుగు జాతి నాల్కలపై నిలిచినారు
ఆట వెలదులను ముద్దుల మూటగట్టె వేమన్న
భావి కాలగతుల తెలియ బల్కెడు వీరబ్రహ్మం
కర్ణాటక గానానికి కళదెచ్చెను త్యాగరాజు
ఇంతటి విజ్ఞాన ధనులు ఎవరున్నారు
వెదకి చూచినా గాని కానరారు
బరిపై తొడగొట్టి, కత్తి బట్టెను నాయకురాలు
పురుష వేషమున శత్రుల మారుమాడెను రుద్రమ్మ
మొల్లలు మల్లమ దేవులు మహిళలకే మణిపూసలు
తెలుగు గడ్డకే పేరు దెచ్చినారు
స్త్రీ జాతికి గౌరవమ్ము నిచ్చినారు
ఓరుగల్లు నేలిన శూరుడు ప్రతాపరుద్రుడు
పౌరుషమ్ము చింధించిన బాలచంద్రుడు
రాచకొండ వెలను దొరలు కొండవీటి రెడ్డి విభులు
మన ప్రతాపమునకు బలే మచ్చు తునకలు
వేడి నెత్తురు పారించిన వీరపుత్రులు
కలియుగ భీముడని బిరుదు గొన్న కోడి రామమూర్తి
అద్భుత మేధావిగా, పేరందిన విశ్వేశ్వరయ్య
జగము మెచ్చు రాధాకృష్ణ, త్యాగమూర్తి ప్రకాశం
గత్యసాయి బాబాలు మనవాళ్ళంటే చాలు
సింహాచల మప్పన్న శ్రీశైలం మల్లన్న
యాదగిరి నరసింహ ఏడుకొండల వెంకన్న
వీరంతా తెలుగువారి కిలవేలుపులు
మహిమలు జూపించునట్టి మన దేవుళ్ళు
కృష్ణా, గోదావరులు, కేరింతలు గొడుతున్నవి
తుంగభద్ర మంజీరలు అంగలు వేస్తున్నవి
నిత్యము ప్రవహించుచున్న నిర్మలమగు జీవనదులు
బంగారపు పంటలు పండిస్తున్న వీ
కరువు రక్కిసిని దూరం తరుముతున్నవీ
తెలుగువాడు ఏడనున్న, తెలుగువాడు
తెలుగు బాషనే సొంపుగ పలుకుతాడు
మరచిపోని అతని కట్టు మారిపోని అతని బొట్టు
తలచుకున్న రోమ రోమం పులకరిస్తుంది
అభిమానం పొంగిపొరలి ఉరకలేస్తుంది

77.తెలుగు పతాక గీతం

తెలుగు పతాకమా...
మా జాతి పతాకమా...
ఎగరవేస్తాం మళ్ళీ పైపైకీ
మా గుండెల ఊపిరి పోసే ||తెలుగు||

ఒక్కోతరం, ఒక్కోతరం

ఎంత నలిగిపొయ్యావో...
ఏ చీకటి దుమ్ములో
ఎంత మాసిపొయ్యావో...
నీ ఏపుకు అడ్డమైన ప్రతికంపను పెళ్లగించి
జనం బతుకు మలుపుల్లో ఏరువాక పొంగిస్తాం ||తెలుగు||

ఏ అవసర దూరాలను
నీ గొంతై కలుపునో...
ఏ అలజడి తీరాలను
నీ నడకై నిలుపునో...
అదే యాస, అదే బాస శ్వాసశ్వాసకూ పంచీ
ఉద్యమాల కనురెప్పల రెపరెపలై జీవిస్తాం ||తెలుగు||

78.తెలుగుతల్లి

సిరుల నిచ్చే కన్నతల్లి!
శుభము గూర్చే కల్పవల్లి!
దీవెనల దయచేయవే భూ
దేవి మనకి తెనుగు తల్లి!
కల్లకపటము లేము తెలియని
పిల్లలందరి ప్రేమజూపి!
ఎల్లవేళల నీదు కృప వెద
జల్లి బ్రొవవె? పాలవెల్లి!
విద్యలొసగవె మాకు జననీ
బుద్దిగరపవె ఆంధ్రవాణి
పాడిపంటల నిచ్చి యందరి
కడుపు నింపనే కృష్ణవాణి
బాలచంద్రుని పాపరాయుని
మల్లమాంబను గంటివమ్మా
పౌరుషముతో తెలుగు వీరుల
తీర్చిదిద్ది తరలిస్తివమ్మా!

79.తెలుగుదనము తీయదనము

తెనుగుదనము వంటి తీయదనము లేదు
తెనుగు కవులవంటి ఘనులు లేరు
తెనుగుతల్లి సాధుజన కల్పవల్లి రా
లలిత సుగుణజాల! తెలుగు బాల!
కష్టబెట్టబోకు కన్నతల్లి మనస్సు
నష్టబెట్టబోకు నాన్న పనులు
తల్లిదండ్రులన్న దైవ సన్నిధులురా
లలిత సుగుణజాల! తెలుగు బాల!
బడికి నడువలేడు; పాఠాలు వినలేడు;
చిన్న పద్య మప్పజెప్పలేడు
రాజరాజు బిడ్డరా నేటి విద్యార్థి!
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!
బ్రతికినన్ని నాళ్ళు ఫలములిచ్చుటెగాదు
చచ్చికూడ చీల్చి యిచ్చు తనువు
త్యాగభావమునకు తరుపులే గురువులు!
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!
దొరలు దోచలేరు దొంగలెత్తుకపోరు;
భాత్ర్పజనము వచ్చి పంచుకోరు
విశ్వవర్ధనంబు విద్యా ధనంబురా
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!

80.తెలుగునేల

ప్రాచీన సంస్కృతీ పరిఢవిల్లిన నేల
పౌరుషాగ్నికి పేరుపడిన నేల
జాతీయ స్పూర్తికి జయకేతమౌనేల
జాగృతీ క్రతువులన్ జరుపునేల
పరమస్వంతంత్రేచ్చ పరిమళించెడు నేల
పోరులో వెన్నొడిబోని నేల
చేతనాయుతమైన చేవకల్గిన నేల
వీరులగన్న బంగారునేల
వెలుగు జిలుగుల నెలబాల తెలుగునేల
దిక్కులేక రాహూవునోట చిక్కెనేడు
చక్రిపైలేచి చూపు పరాక్రమమ్ము
కలిగిన ధీరుడా తెలుగువాడ:

Monday, August 13, 2012

దేశ భక్తి గీతాలు-61-70

                                                             దేశ భక్తి గీతాలు

61.ఆంధ్రమాత పుత్రులారా

మిత్రులార
ఆంధ్ర మాత పుత్రులార
మంజుళ మధు పాత్రలార!

నలుబది ఆరేండ్లకు ముందర
హృదయాలను కలిపేసిన
మననేకం చేసేసిన
మధుర మంగళోషస్సును
మనకు జ్ఞాపకం చేసే
ఈ హేమంత తమస్సులో
విభేదాల దుమ్ముదులిపి
వివరాల మడతలు విపొపేసి
విషాదాల చలి తొలగించి
కవిత్వాల రగ్గు కప్పి
ఉత్సవాల హుక్కుతో
మత్తెక్కిన మనసుతో
కైపెక్కిన కనులతో
మనసు మనం తెలుసుకునే
మాట మరచిపోరాదు
భగవంతుని తలపించీ
వరమాత్తమమైన మతం
యమునింటికి పంపించీ
అతి హీన మతమైంది
ప్రజాక్షేమమును నోరే
రాజకీయ రాజీవం
ప్రజాక్షామ కారకమై
నేశైనది నిర్జీనం
గుండెను రెండుగ చీల్చే
మొండితనం పనికిరాదు
మనసులనేకం చేసే
మంచితనం కావాలి
అభాగ్యుల్ని కాము మనం
భాగ్యనగరి మనది
అపజయం లేదు మనకు
విజయవాడ మనది
హిమశైలం మనది
హిందూ మహాసముద్ర జలం మనది
హరశూలం మనది హరిచక్రం మనది
హరి హరులను మించినట్టి
నర హృదయం ఈనాడు
వానర హృదయ మయింది
మన్ ఏక్ మందిర్ నహీ
మన్ ఏక్ బందర్ హై
నరుడు అలనాడు వానరుడు
ఈనాడు నిశాచరుడు
ప్రశాంత మానవ జగతిని
అశాంతి రేకెత్తించే
నిశాచరుడు మనకు వద్దు
నరుడు కావాలి నిండైన నిశాకరుడు
గుండెలలో అనురాగపు పండు వెన్నెలలు
పండించే నిండైన నిశాచరుడు
నేక్కడో దూర దూరాల వున్నాను
కాని మీ హృదయాల తీరతీరాల వున్నాను
మీ గుండెల పూడండల దార దారాన వున్నాను
రవీంద్ర భారతిలో
కవీంద్రుల కవిత్వపు హారతిలో వున్నాను
తెగిన గాలిపటం కాదు
తెలంగాణ
తెలంగాణ తేనెసోన
తెలంగాణ దివ్యవీణ
తెలంగాణ మహారాణా
తెలంగాణ నవకవితల నజరానా
తెలుగు జాతి ఒక్కటి
భరత జాతి ఒక్కటి
ప్రపంచమే ఒక్కటి
శశి బింబం ఒక్కటి
రవి బింబం ఒక్కటి
రేపు నవంబరు ఒక్కటి
యెప్పుడూ మనమంతా ఒక్కటి

 62.ఆనందాల కల్పవల్లి

అదేనో తెలుగు తల్లి
అందాల నిండు జాబిల్లి
ఆనందాల కల్పవల్లి
అదే నీ తెలుగు తల్లి
పదవోయ్ తెలుగువాడా
అదే నీ తెలుగు మేడ
సంకెళ్ళు లేని నేల
సంతోష చంద్రశాల
కనవోయ్ తెనుంగు రేడా
అదే నీ అనుంగు నేల
అదిగో సుదూరనేల
చనవోయ్ తెలుగు వీరా
స్వర్ణాల కాంతి స్వప్నాలు
స్వప్నాల శాంతి స్వర్గాలు
నిన్నే పిలుస్తున్నాయి
నిన్నే వరిస్తున్నాయి
ఆందోళనాల డోల
సందేహాల హిందోళ
ఎందాక ఊగిసలాట
ఇదే నీ గులాబీ తోట

 63.ఇదే ఆంధ్రదేశం

ఇదే ఇదే నా దేశం - ఇదే ఆంధ్రదేశం
తరతరాల చరిత్రలో తడిసిన సందేశం
శాతవాహనుల నాటి శౌర్యము ఊపిరిగా
కాకతీయ రాజుల సంగ్రామ దీక్ష సిరిగా
త్యాగరాజు గానసుధ ధారలు సంపదగా
పోతరాజు భాగవతపు గాధలు నా ఎదగా
హంసి అమరావతి నాకమరినని శ్రీకళలై
గోదానది కృష్ణవేణి కూరిమి నిచ్చెలులై
కూచిపూడి నాట్యము నా గొప్పను పెన్నిధిగా
విలసిల్లిన వికసించిన సంస్కృతి సన్నిధిగా
అంధత్వం అన్ని దిశల ఆలోచన రేపగా
తెలుగుల అభిమాన ధనం దిక్కుల వ్యాపించగా
ఇది కోస్తా తెలంగాణా ఇది రాయలసీమగా
ఏడు కోట్ల గొంతులచే రాగము వినిపించగా 

 64. ఇల్లలుకుతూ అలుకుతూ

ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణోత్సవ దినాన
అబద్దం ఆడతానికి నోరు రాక
అంత క్షేమంగా వున్నామని చెప్పలేక
అటూ ఇటూ వూగిసలాడూతూ
అల్లుకు వచ్చిన గీతం వినండి
నిజానికి కాలం మన మీద యింకా
కారాలు మిరియాలు నూరుతూనే ఉంది
కఠినంగా కరిచింది కాలం మనల్ని
అందరి మనసుల్ని అడ్డంగా విరిచింది
ఐక్యతా లత అల్లుకున్న అందాల పూల పందిరి మీద
అంగుళానికి అరడజను వంతున
గొంగళి పురుగులు ప్రాకుతున్నాయి
వాటి పీద్డ పడలేక తోటంతా
పీకేద్దామంటున్నారు కొందరు!
చుక్కల లోకం లోకి ఎక్కాలని
వేసిన నిచ్చెన్లు విరగొట్టారు కొందరు
కూచున్న కుర్చీ కుషన్లలో
గుండు సూదులు గ్రుచ్చి వెళ్ళారు కొందరు
వానదేవుణ్ణి రమ్మని టెలిగ్రాం పంపితే
వరద దేవుడొచ్చి కూర్చున్నాడు
పైర గాలిని రమ్మని కబురు చేస్తే
తుఫాను గాలులు తొంగి చూశాయి
కూలిపోయిన నిరుపేదల గుడిశెలు
కాలిపోయిన గ్రామీణుల జీవితాలు
హృదయం దహించుకు పోయే
విషాద సంఘటనలు ఒక వైపు
కొండ అడ్డు తగిలి రెండుగా చీలుతానంటున్న ప్రవాహం
కక్షలు కార్పణ్యాలు ప్రాంతీయ తత్వాల ప్రభావం
మనసులు చెదిరి మనుషులందరూ చెదిరి
తోలగి దూరంగా పోతున్న దృశ్యాలు ఒక వైపు
ఏం చెప్పను నాదేశపు శోభ
మనసులు మారడం లేదు
మాకేమిటి లాభమనీ
మాట మారడం లేదు ఆంధ్రులెవరో అరవలెవరో అసలే తెలీదు నాకు
తెలుగు వారికి యీ మధ్య పుట్టిన తెగులేమితో తెలీదు నాకు
అనైక్యత బీజాలు నాటిన వారికి నికరంగా వచ్చిన
ఆదా ఎంతో తెలీదు నాకు
చరిత్రను వెనక్కు మళ్ళింప జూస్తున్న వారి
చేతుల్లో ఎంత బలముందో తెలీదు నాకు
ఇల్లలుకుతూ అలుకుతూ ఈగ తన పేరు తాను మరిచిపోయినట్లు
ఇటీవల మన తెలుగువాండ్లు తమ ఊరూ పేరూ మరచిపోయి
ఊరేగారు వీధుల వెంట!
అవును ప్రజలు నిజంగా నిద్రపోతున్నారు
చైతన్యం చంద్రమండలానికి వలస పోయింది
మనిషి కత్తికి పదును పోయింది
చరిత్ర పొలంలో నాట దలచుకున్న
పైరుకు అదును పోయింది
పామరుడు పొదలో పొంచి కూర్చున్నాడు
పాములా కాటేస్తాడు బహుపరాకే
తెల్లవరకుండా సూర్యుడికి మబ్బులు అడ్డు వస్తున్న
బడాబడా ఖామందులు బహుపరాకే!

 65. ఉగ్రనేత్రం తెరచి ఉరికింది తెలుగు

కడలి అంచులు దాటి కదిలింది తెలుగు
ఎదల లోతులు మీటి ఎగిసింది తెలుగు
ఇటు మలేషియ నుంచి అటు అమెరికా వరకు
నలుదిశల గొంతుకల పలికింది తెలుగు
పెనుయెడారులలోన ఇనుప దారులలోన
పలుకు పలుకున జీవమలికింది తెలుగు
ఎక్కడున్న ఎన్ని చిక్కులున్న సరే
తలేత్తి నిలుపుమని తెలిపింది తెలుగు
ఏ భాష వేణుకైన ఏ వాన చినుకైన
తనలోన కలుపుకుని తరలింది తెలుగు
బరిగొదిగి పోతన్న బరవళ్ళతో సాగి
హమ్మంటు వేమనగ ఉరిమింది తెలుగు
అభినయానికి హృదయ మర్పించుకొని కూచి
పూడియే నాడిగా ఆడింది తెలుగు
సంగీతమే జీవసంపుటిగ త్యాగయ్య
ప్రతిపదంలో కరిగి పాడింది తెలుగు
పల్లె పాటలలో పభంధ నాటికలలో
కలికి బయ్యారాలు చిలికింది తెలుగు
స్వాతంత్ర్య సమరాన స్వచ్చంధగతులీన
ఉగ్రనేత్రం తెరిచి ఉరికింది తెలుగు
శాంతికి కపోతమైన క్రాంతి జలపాతమై
నిత్యవర్థిష్ణువై నిలిచింది తెలుగు

 66. ఎవడయ్య ఎవడు వాడు

శాతవాహనుల్ వంశాన పుట్టినవాడు
కాకతీయుల పోతుగడ్డ మెట్టినవాడు
పల్లెలోని కాదు ఢిల్లీలో సైతమ్ము
పెద్ద గద్దెల నేలి పేరుకెక్కినవాడు
ఎవడయ్య ఎవడువాడు ఇం
కెవడయ్య తెలుగువాడు!
పంచెకట్టుటలో ప్రపంచాన మొంగాడు
కండువా లేనిదే గడప దాటనివాడు
పంచభక్ష్యాలు ఆన కంచాన వడ్డించ
గోంగూర కోసమై గుటక లేసేవాడు ||ఎవడయ్య||!
తెలుగు బాసను జుంటితేనెయని తెగపొగడి
పొరిగింటి పులుపుకై మరులు పెంచినవాడు
దేశ భాషలలోన తెలుగు లెస్సని చాటి
మల్లెలకు బదులు లిల్లీలు వలచినవాడు ||ఎవడయ్య||
ఒక చేతి మజ్జిగని బరసి పట్టినవాడు
ఒక చేతి మధుపాత్ర వొదిలి పెట్టనివాడు
ఒక ముహుర్తాన ఇంచుక బుర్రగోకుకొని
చల్ల వంచిన చేత కల్లు పంచినవాడు ||ఎవడయ్య||
నేల నల్దెసల డేరాలు నాటినవాడు
అన్ని మూసలలోన అట్టె బదిగినవాడు
ఏ దేశమేగిన ఎందు కాలిడినా
ఆవకాయ వియోగ మసలె సైపనివాడు

 67.కలిసి పాడుదాం

కలసి పాడుదాం తెలుగుపాట
కదలి సాగుదాం వెలుగుబాట
తెలుగువారు నవజీవన నిర్మాతలనీ
తెలుగుజాతి సకలావనికే జ్యోతియని||కలసి||
కార్యశూరుడు వీరేశలింగం
కలం పట్టి పోరాడిన సింగం
దురాచారాల దురాగతాలను
తుదముట్టించిన అగ్ని తరంగం
అడుగో అతడే వీరేశలింగం.....
మగవాడెంతటి ముసలాడైనా
మళ్ళీ పెళ్ళికి అర్హవుతుంటే
బ్రతుకే తెలియని బాలవితంతువు
కెందుకు లేదా హక్కంటాను.....
చేతికి గాజులు తొడిగాడు
చెదిరిన తిలకం దిద్దాడు
మోడువారిన ఆడబ్రతుకుల
పసుపుకుంకుమ నిలిపాడు.....
అడుగో అతడే గురజాడ
మంచి చెడ్డలు లోకమందున
ఎంచి చూడగా రెండు కులములు
మంచియన్నది మాలయైతే
మాలనేనౌతాను అన్నాడు....
.

 68.కోహినూరు

తెనుగు తల్లీ! నీకు జోహారు
దేశమాతా! నీకు జేజేలు
నిను జూచి నిను బాడి నిను గొల్పు వేళ నా
కను లాణిముత్యాల గనులుగా నగు నహొ! ||తెనుగు తల్లీ!||
నీ పాలు జుంటి తేనియల తేటలో గోస్త
నీ పక్వరసమో సుధా పురమో యోట
నా పల్కు లీ లీయనకు నోని విశ్వవా
ణీ ప్రపంచ ప్రశంసాపూరితము లాయె ||తెనుగు||
కుటిల శాత్రన కోటిగుండెలో నిదురించి
యిటు సేతు సటుగంగ యెల్లంగా జగమేలు
నటరాజ కంఠవైశాల్యము నడగించు
నటుకీర్తి పెంచె నట్టి యెంతటి వాడో ||తెనుగు||
ఎల్లోర కొండ నీ యల్లారు గీమటీ
కొల్లూరి కోహినూరు కొప్పులో బూచటీ
కోలారు గనులు నీ కోశంబటీ పండ్లు
పుల్లనైపోవు భోగమ్ము కన్నచో ||తెనుగు||
గౌతమీ కృష్ణనదీ తుంగభద్రాది
వూత స్రవంతికా పుంజమ్ము నీ ముద్దు
కూతురై నీ చను నీ తోట పండింప
నీ తనూజులు పైడి పాతఱల్ కప్పిరే ||తెనుగు||
నీ పుణ్యలేశమ్ము నాపాలి దాయనో
నా పూజకే లోకనాధుండు పొంగెనో
నీ పావనోదర శ్రీపరంపరలలో
నీ సదార్చనులలో నేను నొక్కడనైతి ||తెనుగు||


69.గాంధీ పుట్టిన దేశమా ఇది

శాతవాహనుల్ వంశాన పుట్టినవాడు
గాంధీ పుట్టిన దేశమా ఇది నెహ్రూ కోరిన సంఘమా ఇది
సామ్యవాదం రామరాజ్యం సంభవించే కాలమా || గాంధీ ||
సస్యశ్యామల దేశం అయినా నిత్యం క్షామం
ఉప్పొంగే నదులు జీవజలాలు ఉపు సమురాల పాలు
యువకుల శక్తిని భవితవ్యానికి ఇక్కడ తిలోదకాలు
ఉన్నది మనకూ ఓటు బ్రతుకు తెరువుకే లోటు || గాంధీ ||
సమ్మె ఘెరావు దొమ్మీ బస్సుల దహనం లూటీ
అధికారంకై తగవులాటలో అన్నదమ్ముల పోటీ
హెచ్చెను హింసా ద్వేషం ఏమవుతుంది దేశం || గాంధీ ||
వ్యాపారాలకు పర్మిట్ వ్యవహారాలను లైసెన్సు
అర్హతలేని ఉద్యోగాలు లంచం యిస్తే ఓయస్
సిఫార్సు లేనిదే స్మశానమందు దొరకదు రవ్వంత చోటు
ప్రేరుకు ప్రజలది రాజ్యం పెత్తందార్లదే భోజ్యం || గాంధీ ||

70.గురిపెట్టిన మన గాండీవం

యువ భారత యుగోదయంలో
నవభారత మహొదయంలో
పూచిందొక అరున తరంగం
లేచిందొక క్రాంతి విహంగం
కంఠంలో విప్లవ రాగం
గమనంలో విద్యుద్వేగం
దేశానికి నవసందేశం
లోకానికి నూత్నాలోకం
త్యాగోజ్వల మహిమామండిత
రాగారుణ రక్తపతాకం
నవభారత హృదయాంబరమున
ప్రసరించిన మహేంద్ర వాసం
చైతన్యం జీవిత లక్ష్యం
స్వాతంత్ర్య అంతస్సాక్ష్యం
ప్రాచీ దిగ్ దృంగంచలంలో
రోజస్సుల చిలికే కిరణం
అజ్ఞాతం అతిక్రమించిన
ప్రజ్ఞామయ విజయ విహారం
కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి
గురిపెట్టిన మన గాండీవం

Thursday, August 9, 2012

దేశ భక్తి గీతాలు-51-60

                                                                                         దేశ భక్తి గీతాలు

51.పాడవోయి భారతీయుడా
పల్లవి

పాడవోయి భారతీయుడా
ఆడి - పాడవోయి విజయగీతిక
నేడే స్వాతంత్ర్యదినం - వీరుల త్యాగఫలం
నేడే నవోదయం - నీదే ఆనందం ||పాడ||

చరణం 1

స్వాతంత్ర్యం వచ్చెననీ సభలే చేసి
సంబరపడగానే సరిపోదోయి
సాధించినదానికి సంతృప్తిని చెంది..
అదే విజయమనుకుంటే పొరబాటోయి
ఆగకోయి భారతీయుడా
కదలి సాగవోయి ప్రగతిదారులా ||ఆగ||

చరణం 2

ఆకాశం అందుకునే ధరలొకవైపు
అదుపులేని నిరుద్యోగం మింకొకవైపు
అవినీతి బంధు ప్రీతి చీకటిబజారు
అలుముకొన్న నీదేశం ఎటు దిగజారు
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి
ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితి ||కాం||  

52. చెయ్యెత్తి జై కొట్టు తెలుగోడా


చెయ్యెత్తి జై కొట్టు తెలుగోడా
గతమెంతో ఘన కీర్తి గలవోడా

వీర రక్తపు ధార వార వోసిన సీమ
పలనాడు నీదెరా వెలనాడు నీదెరా
బాల చంద్రుడు చూడ ఎవరోడోయ్
తాండ్ర పాపయ కూడ నీవోడోయ్ ||చెయ్యెత్తి ||

నాయకీ నాగమ్మ, మంగమాంబ, మొల్ల
మగువ మాంచాల నీ తోడ బుట్టిన వోళ్ళె
వీర వనితల గన్న తల్లేరా
ధీర మాతల జన్మ భూమేరా ||చెయ్యెత్తి ||

కల్లోల గౌతమి వెల్లువల క్రిష్ణమ్మ
తుంగభద్రా తల్లి పొంగిపొరలిన చాలు
ధాన్య రాశులు పండు దేశాన
కూడు గుడ్డకు కొదువ లేదోయి ||చెయ్యెత్తి ||

పెనుగాలి వీచింది అణగారి పోయింది
నట్టనడి సంద్రాన నావ నిలుచుండాది
ముక్కోటి బలగమై ఒక్కటై మనముంటే
ఇరుగు పొరుగూలోన ఊరు పేరుంటాది
తల్లి ఒక్కటె నీకు తెలుగోడా
సవతి బిడ్డల పోరు మనకేలా? ||చెయ్యెత్తి ||


53. పాడనా తెలుగుపాట

పాడనా తెలుగుపాట! పరవశనై - మీ ఎదుట - మీ పాట
పాడనా తెలుగు పాట

కోవెల గంటల గణ గణలో - గోదావరి తరగల గల గలలో
మావుల పూవుల మోపులపైనా - మసలే గాలుల గుసగుసలో
మంచి ముత్యాల పేట - మధురామృతాల తేట - ఒక పాట పాడనా

త్యాగయ క్షేత్రయ రామదాసులు - తనివితీర వినిపించినది
నాడు నాడులా కదిలించెది - వాడ వాడలా కనిపించెది
చక్కెర మాటల మూట - చిక్కని తేనెల వూట - ఒక పాట పాడనా

వళ్ళంత వయ్యారి కోక - కళ్ళకు కాటుక రేఖ
మెళ్ళో తాళి - కాళ్ళకు పారాణి - మెరిసే కుంకుమ బొట్టు
ఘల్లు ఘల్లున కడియాలందెలు - అల్లనల్లన నడయాడె
తెలుగుతల్లి పెట్టని కొట - తెనుగును నాటె ప్రతిచోట - ఒక పాట పాడనా


54. దినదినము వర్దిల్లు తెలుగు దేశం

దినదినము వర్దిల్లు తెలుగు దేశం...
దీప్తులను వెదజల్లు తెలుగు తేజం...

తేనె కన్నా తీయనిదీ, తెలుగు భాష!
దేశ భాషలందు లెస్స, తెలుగు భాష!

మయూరాల వయారాలు మాటలలో పురివిప్పును
పావురాల కువకువలు పలుకులందు నినదించును
సప్తస్వరనాదసుధలు, నవరసభావాలమనులు
చారు తెలుగు సొగసులోన జాలువారు జాతీయం

తేనె కన్నా తీయనిదీ, తెలుగు భాష!
దేశ భాషలందు లెస్స, తెలుగు భాష!

అమరావతి సీమలో కమనీయ శిలామంజరి
రామప్ప గుడి గోడల రమనీయ కళారంజని
అన్నమయ్య సంకీర్తనం, క్షేత్రయ్య శృంగారం
త్యాగరాజు రాగమధువు తెలుగు సామగానమయం

తేనె కన్నా తీయనిదీ, తెలుగు భాష!
దేశ భాషలందు లెస్స, తెలుగు భాష!


55.తెలుగు జాతి మనది

తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది
తెలంగాణ నాది … రాయలసీమ నాది … సర్కారు నాది … నెల్లూరు నాది ..
అన్నీ కలిసిన తెలుగునాడు … మనదే … మనదే … మనదేరా..
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

ప్రాంతాలు వేరైనా మన అంతరంగమొకటేనన్నా
యాసలు వేరుగ ఉన్నా ..మన భాష తెలుగు భాషన్నా
వచ్చిండన్నా …. వచ్చాడన్నా … ఆ …..
వచ్చిండన్నా …. వచ్చాడన్నా పరాల తెలుగు ఒకటేనన్నా …
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

మహాభారతం పుట్టింది రాణ్మహేంద్రవరంలో
భాగవతం పుట్టింది ఏకశిలానగరంలో
ఈ రెంటిలోన ఏది కాదన్న
ఈ రెంటిలోన ఏది కాదన్న ఇన్నాళ్ళ సంస్కృతి నిండుసున్నా
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

పోచంపాడు ఎవరిది …నాగార్జున సాగరమెవరిది
పోచంపాడు ఎవరిది …నాగార్జున సాగరమెవరిది
మూడు కొండలు కలిపి దున్నినా ముక్కారు పంటలుబండ్లకెత్తినా
అన్నపూర్ణమ్మ కన్నబిడ్డలం . ఐదు కోట్ల తెలుగువారిది
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

సిపాయి కలహం విజృంభించ నరసింహాలై గర్జంచాము
స్వతంత్ర భారత్ కి జై
గాంధీ, నెహ్రూల పిలుపునందుకుని సత్యాగ్రహాలు చేసాము
వందేమాతరం .. వందేమాతరం
స్వరాజ్య సిద్ధి జరిగిన పిమ్మట స్వరాష్ట్రమును సాధించాము
జై విశాలాంధ్ర
దేశభక్తిలో తెలుగువారికి దీటే లేదనిపించాము
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

ఇంటిలోన అరమరికలు ఉంటే ఇల్లెక్కి చాటాలా
కంటిలో నలక తీయాలంటే కనుగుడ్డు పెరికి వేయాలా
పాలుపొంగు మన తెలుగుగడ్డను పగులగొట్టవద్దు
పాలుపొంగు మన తెలుగుగడ్డను పగులగొట్టవద్దు
నలుగురిలో మనజాతిపేరును నవ్వులపాలు చెయ్యెద్దు

తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది
తెలంగాణ మనది … రాయలసీమ మనది … సర్కారు మనది … నెల్లూరు మనది ..
అన్నీ కలిసిన తెలుగునాడు … మనదే … మనదే … మనదేరా..
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది


56.తెలుగు యువకుల్లారా!

ఇది వైకుంఠము, వేంకటేశ్వరుడు ల
క్ష్మీ శుండు కొల్వుండుటన్:
ఇది కైలాసము, మల్లికార్జునుడి ఆ
ర్యే శుండు చెల్వొందుటన్:
ఇది బ్రహ్మొర్పి, సరసవతీ చరణ పం
కే జాతిమై యొప్పుటన్:
ఇది మా ఆంధ్రము నీకు పీఠము త్రిశ
క్తీ; పూజ గై కోగదే;
వాణియు తీర వాటిక, భ
వానియె రాయలసీమ, శ్రీ తెలం
గాణము పూర్ణ రాజ్యరమ
గా ముగురమ్మల మూర్తిదాల్చి గీ
ర్వాణ పధమ్ములనే గదలి
వచ్చితినే; జగమేలు కొమ్మకన్
రాజ దలిర్ప, మాగపతి
రంజిల, ఆంధమ; భాగ్యసాంద్రమా!

దేశము జుట్ట బెట్టి తల
దిండుగ బెట్టుక నిద్రపోవు ఆ
వేశము తెల్గువానిది; ప్ర
వేశము తక్కువ కార్య నైపుణిన్;

ఏ శిఖరాల వెంబడి గ
మించునో, ఏ శశిపై శ్రమించునో
పరమ కవిత్వ మందు ప్రతి
వారును బమ్మిర పోతరాజె; సుం

దర తమ గాన మందు ప్రతి
తమ్ముడు తానొక త్యాగరాజె; న
త్వర పరదన మందు, ప్రతి
త్వర పరదన మందు, ప్రతి

డరయ సవాంధ్ర మందు ప్రజ
లందరు రాజులె రాజ తేజులే
కలసి ఉంటే గెలుపు కొస్తాం
చీలిపోతే కూలిపోతాం

భీముడూ గొప్పవాడే
అర్జునుడూ గొప్పవాడే
ధర్మరాజు కూడ గొప్పవాడే
కలిసి ఉన్నపుడు

సుందోవ సుందులు కాకండర్రా!
ఓ తెలుగు యువకుల్లారా!
మిమ్మల్ని భ్రమింప జేస్తున్న రంభ
వట్టి వయాముఖ విషకుంభ!


 57.ధర్మశాస్త్రాలు
ఇదేనా మా దేశం - ఇదేనా భారతదేశం
గనిలో పనిలో కార్ఖానాలో
పాటుపడే దౌర్భాగ్య జీవులను
తిండి బట్ట యేర్పరున బూనిన
పండిత జవహారు ప్రభవించినది
ధనవంతుల మేడల నీడలతో
నిరుపేదల జీవిత యాతనలు
కానరాని గతి కన్ను మూసి
లోకాన ధర్మశాస్త్రాలు చాటునది

58.దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స

ఉగ్గుపాల నుండి ఉయ్యాలలో నుండి
అమ్మపాట పాడినట్టి భాష
తేనె వంటి మందు వీనులకును విందు
దేశభాషలందు తెలుగులెస్స!
సంస్కృతంబులోని చక్కెర పాకంబు
అరవభాషలోని అమృతరాశి
కన్నడంబులోని కస్తూరి వాసన
కలిసిపోయే తేట తెలుగు నందు
వేలవేల కవుల వెలుగులో రూపొంది
దేశదేశములను వాసిగాంచి
వేయియేండ్ల నుండి విలసిల్లు నా భాషా
దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స!59.నన్నుగన్న తల్లి

నన్నుగన్న తల్లి! నా భాగ్యమా!
నారాయణి! ధర్మాంబికే
నన్నుగన్న తల్లి! నా భాగ్యమా!
నారాయణి! ధర్మాంబికే
కనకాంగి! రామావతి సోదరి!
కాదనీ నను, కాత్యాయని!
నన్నుగన్న తల్లి! నా భాగ్యమా!
నారాయణి! ధర్మాంబికే
కావుకావుమని నీ మొఱబెట్టగా
కనులలోచన! కరుగుచుండగా,
నీవు బ్రోవకున్న నెవరు బ్రోతురు? స
దా వరంబొసగు త్యాగరాజనుతి
నన్నుగన్న తల్లి! నా భాగ్యమా!
నారాయణి! ధర్మాంబికే! 

 60.త్రిలింగ దేశం

త్రిలింగ దేశం మనదేనోయ్,
తెలుంగులంటే మనమేనోయ్
మధురం మధురం మధురం మధురం
ఆంధ్రమ్మంటే అతిమధురం
దేశభాషలా తీరుల్లోకీ, ఆంధ్రమ్మంటే అతిమధురం
రాయలు మనవాడోయ్
పండితరాయలు, మనవాడోయ్
కలం తిక్కనా, ఖడ్గ తిక్కనా,
గణపతిదేవులు మనవారోయ్!!
అమరావతి నాగార్జున కొండా,
సిద్ధహస్తులా శిల్పాలోయ్
మల్లినాధ కుమారిభట్టులు,
అందెవేసినా హస్తాలోయ్!!
గోదావరి కృష్ణా, తుంగభద్రా పెన్నా
కనిపెంచినవోయ్ తెలుగుజాతిని,
వినిపించనవోయ్ వీణానాదం!!
ఓడలు కట్టామూ
మిటికి, మేడలు కట్టామూ
మున్నీరంతా ఏకరాశిగా
ముద్దరవేశామూ!!
సంతలలో వజ్రాల రాసులూ,
జలజలలాడినవీ
కుబేరతుల్యం మహదైశ్వర్యం
గొడుగుపట్టినాదీ!!
కలకలలాడే తెలుగుదేవికి,
గంధాగరుధూపం,
కిలకిలలాడే తెలుంగు కన్నెల
కిన్నెరలాలాపం
బలం గడించీ - వెలుంగునింపే,
తెలుంగుజండా "హు"
తెలుంగు భేరీ "ఢాం"
గణగణ గణగణ గణగణ గణగణ,
తెలుంగు జయఘంటా!
గణగణా గణాగణ, గణాగణా గణ,
తెలుంగు జయఘంటా... త్రి||
దేశ భక్తి గీతాలు-41-50

                                   దేశ భక్తి గీతాలు

41.రమణీయకముతో రాగమంచి 

పావన నాగావళీ వంశధారలు సీమత దామ సుశ్రి నహింప
నిఖిల పుణ్యపగా నిలయ గోదావరి మరకత హార విస్పురణ
నెరవ శోభన కృష్ణవేణీ భద్రగామిని మణిహేమ కాంబికా
మహిమ నింప విమల పెన్నా నదీ వీలుకా బిభవమ్ము

చరణ మంజీర నైఖలి భజింప దివ్యమోహన కళలతో తేజరిల్లి
దెసలు దెసెలెల్ల దీపింప తెలుగు తల్లి ప్రాజ్య సువిశాల సుప్రజా
రాజ్య వీధి నిండు కొలువుండె కన్నుల పండువగుచు పుడమికి
పండుగయ్యె విరబూచెను భూ జన హత్సుమావశుల్ బడుగుల
ఝీవితాల చిర భాబ్య శుభోదయ దోచి దోచె సం దడిగ జనావళీ

హృదయ తంత్రులు తీయగ మ్రోగ సాగి లే వరులను సోలు జీవికల
వైభవముల్ విలసిల్లె కొల్లగా లేవోయీ నలుదిక్కులందు జయభేరి
నాద ముప్పొంగ రా రావోయీ హృదయాంతరాన శుభ సమ్రంభంబు
జృంభించె లే లే వోయీ కనుగోనలందు మనసేలే కాంక్ష రూపించెరా
రావోయీ ప్రియ బాంధవా ప్రియ సఖా రా!మానవోత్తంసమా!

శ్రీనాధ కవిరాజ చిత్రవర్ణా కీర్ణ భవ్య ప్రభంధాల భావమంచి
రాగ రంజిత త్యాగరాజ సంకీర్తనా రమణీయకముతో రాగమంచి
కృష్ణవేణీ సముతృక్ష్ణ నర్తన కళా కేళీ తరంగిణిన్ తాళమంచి
ఆంధ్ర ప్రదేశోదయానంద వేళా స మారంభ సంగీత మంచుకొసగ
కావ్యగానము సేయు సత్కవులు వెలయ మాపదాంధ్ర ప్రతిభ
మన భాని నిలువ పుడమి నిడె ఎర్ర మందారపూవు పగిది
పరిమళీంచెను బ్రతుకు సంపంగి కరణి నన్నయ్య మొదలుగా

నాబోటి కవిదాక గలయాంధ్ర సుకవితా కౌశలమ్ము భారతమ్మాదిగా
చిడి పాత్తముల దాక గలయాంధ్ర సాహితీ గౌరవమ్ము శ్రీకాకుళము
మొదల్ చిత్తూర్ కడదాక గల యాంధ్ర దేశీయ ఎలననమ్ము ముసలి
వొగ్గుల మొదల్ ముద్దుబిడ్డల దాక గల యాంధ్ర జాతీయ కలకలమ్ము

గొంతు గొంతున గాన స్రవంతి గాగ పుటపుతాంతర్గత పురాణ భోధ గాగ
దిక్కుదిక్కుల ధ్వనియించు బుక్కుగాగ పొడిచె నిపుడిప్పుడె తెంగు
ప్రొద్దుపొడుపు బ్రతుకు బ్రతుకున తీయని పాట రేగి గొంతు గొంతున
గనస్రవంతు లురలి దేశదేశాల తెలుగుల దీప్తి వెలుగ పాడుచు
మెల్లమెల్లగా తెంగు ప్రొద్దుపొడుపు ప్రాబాతోత్సనమయ్యె ప్రాగ్గిశ మఫారాజీవ

రాగంశువుల్ శోభారామముగాగ జేసె ప్రకృతిన్ సుతాలచలాలంకృతిన్
భూభాగసమ్ము వసంత గార రస సంఫూర్ణంబు గాదోచె జ్ రా! భవ్యాశయ
దివ్య దీప్తులలమెన్ త్రైలింగ దేశమ్మునన్! 

42.పురాతన భరత భూమిని 

నేను పుట్టిన నేల తల్లికి
నిండుగా కై దండ లిడుదుము
తల్లి గుండెల పరిమళములను
తమ్ము అందరి కందజేతును
భరతమాతను చెరుపు చేసి
దుష్టులను దునుమాడి గెలుతును

దేశమాత సమగ్ర సౌష్టవ
రూపమును కాపాడ నిలుతును
మానవతనీ మంట కలిపే
మత దురంతము నతికరింతును
వర్తమాన చరిత్ర తలపై
గత పిశాచిని తొలగ ద్రోతును

నేలతల్లి తనూజలందరు
అన్నతమ్ముల ఆత్మబంధము
పెనచి ఒకటై సంపదల సృజి
యించు మంచికి పోరెదన్
లేమి నలిగే రేదలను ధన
బలము గల పీడకులు దోచని

సర్వ స్వతంత్ర సమాన ధర్మము
విలసిలగ పోరాడెదన్
శ్రామికుల హాలికుల నొక్కటి
చేసి నూతన జన స్వామ్యము
ఈ పురాతన భరత భూమిని
స్వర్గ తుల్య మొనర్చెదన్ 

43.ప్రజకూర్చిన రాజ్యాంగం

తరగలించె కాంతిరేఖ
భరతజాతి మస్తకమున
పరిమళించె విశ్వంభర
ఇరువది ఆరవ జనవరి
||తర||

పెదరాచరికపు చాయలు
చిరిగి చిరిగి చెరగిపోయె
తరిగిన మన భారతమ్మె
పరిపుష్టమై నిలచెను
||తర||

ఎలుగెత్తెను భారతమ్ము
వెలుగుల శంఖాలు నొత్తి
విజయ దుంధుభులే మ్రోగెను
ప్రజకూర్చిన రాజ్యాంగం
||తర||

44.పండుగరోజు 

ఏడు కోట్ల పూలువిరిసి మురిసిన పండుగరోజు
విరుల తావు లచ్చరలై వియచ్చరలైన రోజు
నెల బాలుడు మిన్నులు దిగి నేలకు వచ్చినరోజు
కొమ్మల్లో కోయిలవై కుహుకుహు అన్నను
నదుల మతులు పులకరించి నాట్యం చేసిన రోజు
గట్లు త్రంచి సముద్రాల కౌగిలించుకున్న రోజు
ప్రభాత ప్రదోషాలు పసుపు కుంకుమలు చల్లిన రోజు

భావాలు రంగుల తోర్ణాలై ద్యోవా పృధుల మధ్య ఎగిరిన రోజు
మమత విశాల మానవతకు కర్పూర నీరాజన మిచ్చిన రోజు
ఉల్లిపార కాగితాన్నై ఊదా రంగు పులుముకొని
ఒక ఉజ్వల పతాంగాన్నై అనంత నీలిమలో విహరంచాను
ధరిత్రి తిరిగెను చరిత్రలో ఒక పేజీ పెరిగెను
చైత్రం విరిసిన తోటకు ఝంఝూ మరత్తు వచ్చెను
పూల గుండెలను హొలాహొల పూరితాలు చేశారు

వెన్నెలలు వెలార్చు విషజ్వాల రగిల్చారు
విరులు రాలి తరులు కూలి ఝరుల నీరు జారిపోయి
జీవకాంత లారిపోయి సుందర వందర లైతే
ఏ కొమ్మలు చేరి నేను ఏ గీతిక పాడతాను
ప్రపంచ విపంచి పంచమ స్థాయి నెట్లు చేరుతాను
రెండు యెదలు కలియు మాట రెండు య్దలు కలుపు చేత
పొదలించుము సోదరుడా చదలందున నీ చరిత్ర

రాహువు పట్టిన పట్టొక సెకండు అఖండమైనా
లోక బాంధవుడు అసలే లేకుండా పోతాడా?
మూర్ఖుడు గడియారంలో ముల్లు కదలనీకుంటే
ధరాగమన మతటితో తలక్రిందై పోతుందా?
కుటిలాత్ముల కూటమికొక త్రుటికాలం జయముస్తే
విశ్వసృష్టి పరిణామం విచ్చిన్నం అవుతుందా?
దనుజలోక మేకంగా దారినడ్డు నిల్చుంటే
నరజాతి ప్రస్థానం పరిసమాప్త మవుతుందా? 

45.ఒక్కటేరా! తెలుగుదేశం 

ఒక్కటేరా!తెలుగుదేశం ఒక్కటేరా! తెలుగుదేశం
ఒకటేరా!తెలుగు భాష ఎక్కడున్నా తెలుగులందరు
ఒక్కటేరా! ఒక్కటేరా! ఒక్కటే గోదావరీ నది
ఒక్కటే కృష్ణానది రెండు నదులూ తెలుగు జాతి
గుండెలో ఒకటైనవి ||ఒక్కటే రా||

అరకు లోయల గలికొండ హైదరాబాద్ గోల్కొండ
కలిసి కట్టెను తెలుగుతల్లి కంఠసీమను పూలదండ
||ఒక్కటే రా||

సాగరమ్ముక వైపున నిజాం సాగరమ్ముక వైపున
తెలుగు తల్లిని వీచు చల్లని అలల వీనన అదముప్పగ
||ఒక్కటేరా||

ఎదలు ఎదలు కూర్చి కట్టిన ఏకతా సేతువుల మీద
కదలివచ్చీ అభ్యుదయ చక్రాల నడ్డుట చేటుగదా?
||ఒక్కటేరా||

నలుగు రెవరో తప్పుచేసిన ఏడు కోట్లకు శిక్ష తగునా
ఎలుగ లేవో దూరినాయని ఇంటినే తగలేయ తగునా
||ఒక్కటేరా||

పాడి తప్పక పాటు పడదాం పంటలు పరిశ్రమలు పెడదాం
మెండుగా ఉత్పత్తి పెంచి దండిగా అందరము ఉందాం
||ఒక్కటేరా||

పేదవోయిన తెలంగాణను సెలవయిన సర్కారు ప్రాంతము
మధ్య రాయలసీమ తమ్ముల మధ్య భేధము మానివేద్దం
||ఒక్కటేరా||

ఆకలికి ఆవేశమునకు అహంకృతికి ద్వేషమునకు
మంచి చెడ్డలు కానుపించవు మంచి మాటలు వినుపుంచవు
||ఒక్కటేరా||

ఒక్క జాతిని రెండు ముక్కలు ఒక్క గుండెకు రెండు చెక్కలు
చేయువాదెవడైన ద్రోహము చేయువాడే తెలుగు తల్లికి
||ఒక్కటేరా||

గోదావరి కృష్న నేడు కూడి సాగగా ప్రతి ఆంధ్రుని ఎద
సమైక్య భావమాడెగా!
||ఒక్కటేరా||

జాతిని చీల్చిన గోడల జాడ మానెరా మూగపడ్డ వీణ తిరిగి
మ్రోయ సాగెరా! కలలు నిజములై కన్నుల
||ఒక్కటేరా||

కాంతి నించగా చరిత్రలో స్వర్ణ యుగం
తిరిగి మొలిచెరా!
||ఒక్కటేరా||

గతమునుండి గుణపాఠము గరచి మెలగరా
ద్వేషానైక్యతలు సమాధిలో పూడ్చరా!
||ఒక్కటేరా||

పేవవనం నాటు యద శ్రీలు పూయగా
శ్ర్మామృతము చల్లు సుఖం జాలు వారగా!
||ఒక్కటేరా||

పగిలిన ప్రతిశీతి గుండె పదిల పడెనురా
ప్రతి జాతియు స్వీయ గృహము ప్రవేశించెరా!
||ఒక్కటేరా||

జాతి జాతి కల భారతి జాతి మనదిర
శాంతి క్రాంతి కోరు తెలుగు జాతి మనదిరా
||ఒక్కటేరా||

సమైక్యత విశ్వప్రేమ గీత పాడరా
నవ్య జీవితభ్యుదయో త్సవము సేయరా
||ఒక్కటేరా||

గోదావరి కృష్ణ నేడు కూడి పాడగా
మహొంధ్రోందయ సౌభాగ్య మహిమ పాడరా!
||ఒక్కటేరా|| 

46.నీ చిన్ని నవ్వులో 

ఓ తెలుగు తల్లీ శ్రీ కల్పవల్లీ వందనము
చేకొమ్ము వందనం హృదయ పూర్వక
వందనం మధుర కవనాలలో మహిత
శిల్పాలలో మృదుల గానములలో
ప్రతిపదంబు కళా రాజ్యాలు సృష్టించు
ప్రతిలేని బంగారు బంగారు తల్లీ!


నీ చిన్ని నవ్వులో నుప్పొంగు నదులన్నీ
నీ పలకరింపుతో పులకీంచు మాగాణి
నీకంటి చలువకై దివి నుండి దేవతలె
నిండు వేడుకలతో వేం చేసినారు
వీరమాతల ధాత్రి త్యాగయోగుల నేత్రి!
భవ్య జనయిత్రీ! 

47.నవభారతదేశం

ఇది సుందర దేశం నవభారత దేశం
మృదు మంజులనాదం పురిగొల్పిన వేదం ||ఇది||

గల గల గల సవ్వడి గమకాలకు పల్లవి
అలనురగల వెల్లుడి పలికించిన అల్లరి
జ్వనదులె సంగమ సారాలకు తేటని
ప్రేమ ఎదల కలయికయే వెలుగొందిన జీవని ||ఇది||

కులమతమను భదము మనకెందుకు మిత్రుడా!
మతమౌధ్యాలెందుకు? భరతజాతి పుత్రుడా!
భాషలు వేరైనను భావమొకటి కనుమరా
భేదము లెంచకురా భారతికే మొప్పరా ||ఇది||

మారణ హొమాలను రగిలించుట తగదని
మానసదీపాలను వెలిగించుట సుఖమని
నడవడు లొకటైతే కలదందున రసధుని
కులమతమను తేడాలను వీడితే శుభశశి ||ఇది|| 

48.కోటి కోటి నరనారీ! 

జయము జయము భరతావని!
సకల భువన పావనీ!
జయము జయము స్వేచ్చాప్రియ
జనతా సంజీవనీ!
అరుణారుణ చరణ కిరణ
కరుణా రసవాహినీ!

క్షమతాప్రియ మమతామయ
సమతా సమ్మోహినీ!
ధర్మవీర సమరధీర
దానశూర జనయిత్రీ!
నిర్మల విజ్ఞాన ధాత్రి!
కార్మిక కర్షక సవిత్రి!

మలయ పవన చలమపవన
కలిత లలిత హరితాంబర!
అతి సుందర సరిదంతర
ప్రతి బింబిత నీలాంబర!
పాటల సుమ సుకుమారీ!
కోటి కోటి నరనారీ!
గళమంగల విజయవాణి!
లలితకళా కల్యాణీ! 

49.ఇదే ఇదే నా దేశం - ఇదే ఆంధ్రదేశం

తరతరాల చరిత్రలో తడిసిన సందేశం
శాతవాహనుల నాటి శౌర్యము ఊపిరిగా
కాకతీయ రాజుల సంగ్రామ దీక్ష సిరిగా
త్యాగరాజు గానసుధ ధారలు సంపదగా

పోతరాజు భాగవతపు గాధలు నా ఎదగా
హంసి అమరావతి నాకమరినని శ్రీకళలై
గోదానది కృష్ణవేణి కూరిమి నిచ్చెలులై
కూచిపూడి నాట్యము నా గొప్పను పెన్నిధిగా
విలసిల్లిన వికసించిన సంస్కృతి సన్నిధిగా

అంధ్రత్వం అన్ని దిశల ఆలోచన రేపగా
తెలుగుల అభిమాన ధనం దిక్కుల వ్యాపించగా
ఇది కోస్తా తెలంగాణా ఇది రాయలసీమగా
ఏడు కోట్ల గొంతులచే రాగము వినిపించగా

50. గురువులకిదే మా వందనం

చదువు నేర్పే గురులకిదె మా వందనం
జ్ఞాన దాతల చరనధూళికి వందనం
శాంతమూర్తులు స్వచ్చకీర్తులు
సుజన చంద్రులు - సుగుణసాంద్రులు
గురులు - సుతరులు
||చదువు||

రామునికి - విలువిద్య నేర్పెను
మౌని విశ్వామిత్రుడు
కృష్ణునే చదివించే
సాందీప జ్ఞాని పవిత్రుడు
ఎంత ఘనులకునైన గాని
గురువులే ప్రత్యక్ష దేవులు
||చదువు||

రాధాకృష్ణులు - రామకృష్ణులు
విశ్వకవులు - వివేకానందులు
శంకరులు - వేదవ్యాసులు
ఎందరెందరో జగద్గురువులు
||చదువు||

కోటి సూర్యులున్న - కోటి చంద్రులున్న
గురువు మాట లేకుండా - ఎద చీకటి పోతుందా?
జ్ఞానజ్యోతి వెలిగించి మము ప్రగతికి నడిపించె
గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణువు - గురువే మహేశ్వరుడు
ఆ త్రిమూత్రి రూపునకిదె వందనం
ఆ దరుంతరంగున కిదె వందనం
||చదువు||

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...