అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Monday, July 29, 2013

కుమారీ శతకం - 61

చెప్పకు చేసినమేలు నొ
కప్పుడుయైనఁ గాని దాని హర్షింపరుగా
గొప్పలు చెప్పిన నదియును
దప్పే యని చిత్తమందు దలఁపు కుమారీ! 

 భావం:-
ఓ సుకుమారీ!నీవు జేసిన మేలు ఎన్న్డైననూ పరులకు జెప్పకు అట్లు చెప్పిన నెవ్వరునూ సంతోషింపరు.గొప్పలు చెప్పుకొనుట కూడా మంచిది కాదు.దానివల్ల సంపాదించిన పుణ్యము ఖర్చగును. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...