అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Tuesday, May 8, 2012

సూక్తులు - లోకోక్తులు
1.సూక్తులు - లోకోక్తులు
sookthulu-lokokthulu 2. శ్రీ భీమేశ్వర పురాణము

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...